Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

15 iulie 2021

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE, NU SE ACCEPTĂ COPII LEGALIZATE SAU ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL ALE ACTELOR DE PROPRIETATE

ÎN TOATE CAZURILE, DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU REȘEDINȚĂ SE FACE CU ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIŢII DE VALIDITATE, PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE, SPRE EXEMPLU:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
 • titlul de proprietate a unui imobil tip locuinţă (să fie înscrisă adresa corectă);
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de uzufruct viager, încheiat în formă autentică, situaţie în care, va fi necesar consimțământul uzufructuarului;
 • contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar, încheiat în formă autentică;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat (solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiționale și fișa cu suprafața locativă;
 • contract de închiriere a unui imobil tip locuință înregistrat la Administrația Financiară, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
 • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, autentificat la notar, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
 • certificatul de moştenitor eliberat de notarul public;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; – în cazul hotărârilor judecătoreşti prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie;
 • actul de adjudecare a unui imobil tip locuință;
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zilesau eliberat online;
 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • adeverinţă eliberată de primărie- PENTRU MEDIUL RURAL- (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol.

Alte acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

#thegov_search_6619239ae058f:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut