Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

23 martie 2021

SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cetățenii români pot obține schimbarea numelui/prenumelui, pentru motive temeinice.

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: 

   a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod; 

   b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; 

   c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte; 

   d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte şi doreşte simplificarea acestuia; 

   e) când persoana în cauză este cunoscută cu un prenume şi doreşte adăugarea acestuia la prenumele iniţial, cu respectarea dispoziţiilor legale privind numărul maxim de cuvinte din care poate fi format prenumele; 

   f) când persoana în cauză poartă un nume de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc; 

   g) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere sau purtat anterior; 

   h) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor, cu respectarea dispoziţiilor art. 414

   i) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei; 

   j) când unul dintre soţi sau ambii doreşte/doresc schimbarea numelui de familie comun sau reunit purtat în timpul căsătoriei, cu respectarea dispoziţiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu consimţământul celuilalt soţ, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă; 

   k) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, în formele prevăzute la art. 416 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, însă, întrucât nu s-a încuviinţat şi purtarea numelui de familie al acestuia, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă; 

   l) când prenumele purtat este specific sexului opus; 

   m) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând hotărâre judecătorească definitivă; 

   n) când persoana în cauză are numele schimbat în străinătate şi nu are act administrativ străin, făcând dovada cu privire la aceasta cu paşaportul/actul de identitate emis de autorităţile străine; 

   o) alte cazuri temeinic justificate. 

Precum și în următoarele situații: 

   a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume; 

   b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere; 

   c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere; 

   d) când în urma divorţului un fost soţ păstrează numele de familie purtat în căsătorie şi doreşte un nume purtat anterior căsătoriei sau numele dobândit la naştere; 

   e) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere; 

   f) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă; 

   g) când părinţii au divorţat, iar părintele care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei solicită pentru copil să poarte acelaşi nume de familie cu el; 

   h) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie şi doreşte schimbarea numelui de familie al copilului/copiilor pentru a purta nume de familie comun; 

   i) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei şi celălalt soţ doreşte să poarte nume de familie comun cu acesta; 

   j) când părintele căruia i-a fost încredinţat un minor în urma divorţului solicită ca acesta să-i poarte numele de familie dobândit ca urmare a încheierii unei noi căsătorii, cu consimţământul soţului şi al celuilalt părinte al minorului, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă. 

COMPETENȚA:

 Cererea se depune la: Starea Civilă în a cărui rază teritorială își are domiciliul petentul, cetățean român sau apatrid cu domiciliul în România; la ultimului loc de domiciliu avut în țară, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau la Primăria Sectorului 1 al mun. București, pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România. 

DOCUMENTE NECESARE:

• Cerere (Anexa 42 la H.G. 64/2011);

• Actul de identitate – original

• Adeverință cu ultimul domiciliu avut în România eliberată de serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor arondat, dacă este cazul – original

• Certificat de naștere – original

• Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original

• Dovada publicării în Monitorul Oficial 

Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, nu mai vechi de un an, în original.

Excepții de la publicarea în Monitorul Oficial:

– când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

– cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare, cu aprobarea şefului serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor/directorului D.G.E.P.M.B.

• Declarație notarială privind consimțământul, dacă este cazul – original

Consimțământul celuilalt soţ,, dat în formă autentică, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei.

Consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică, în cazul schimbării numelui de familie sau prenumelui copilului minor ( acesta nu este necesar în cazul în care celălalt părinte beneficiază de o formă specială de protecție conform art. 104 din Legea 287/2009 cu privire la Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești).

• Certificat de cazier judiciar al solicitantului care a împlinit 14 ani, aflat în termenul legal de valabilitate – 6 luni de la data emiterii – original

• Decizia de aprobare a autorității tutelare, dacă este cazul – original

Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

• Procură specială autentificată – original șI actul de identitate al împuternicitului – original

În cazul în care cererea se depune prin împuternicit.

• Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale  – original și/sau fotocopie, după caz

Exemplu: fotocopii sentinţe civile de divorţ, sentinţe adopţie, etc., declaraţii notariale date de unele persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume, date în formă autentică, copii a anumitor documente eliberate de autorităţile străine sau române etc.

Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al unuia dintre părinţi sau ulterior, pentru motive temeinice.

În situaţia în care ambii părinţi solicită schimbarea numelui de familie, schimbarea numelui de familie al minorului este obligatorie şi se realizează din oficiu.

Schimbarea numelui de familie al minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se realizează numai cu consimţământul acestuia. În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.

Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui nu se admite dacă împotriva solicitantului a fost dispusă în condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, o măsură de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, pe durata existenţei unei astfel de măsuri sau dacă în ultimii 5 ani solicitantul a fost

   a) condamnat, pentru fapte săvârşite cu intenţie; 

   b) expulzat sau returnat din ţările cu care România a încheiat acorduri în acest sens.

-Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români. 

-Orice persoană interesată poate face opoziţie, în scris și motivat, la cererea de schimbare a numelui, cu excepţia situaţiei în care cererea de schimbare a numelui este exceptată de la publicare, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

După curgerea termenului legal de 30 de zile de la publicarea extrasului în Monitorul Oficial, cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate documentele prevăzute de lege se trimite spre soluţionare D.G.E.P.M.B, care analizează temeinicia cererii și eventualele opoziţii formulate și propune, motivat emiterea dispoziției primarului general al municipiului București de admitere sau respingere a cererii.

– Termenul de emitere a dispoziției primarului general este de 30 de zile de la primirea documentelor de către D.G.E.P.M.B.

Atenție! Cererile, Anexele, și Declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă!

Informații suplimentare puteți obține la telefon 021 314 43 18 cu interior 1127, în următoarele intervale orare:

Luni                         08.30 – 14.00;

Marți                       08.30 – 14.00;

Miercuri                 08.30 – 14.00;

Joi                            08.30 – 13.00 și 15.00 – 18.00;

Vineri                      08.30 – 13.00.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 42)

Cetățenii români pot obține schimbarea de nume/prenume numai pentru motive temeinice. Vezi mai jos motivele!

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.


Actul de identitate – original și fotocopie

Buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport cu domiciliu în străinătate și adeverință cu ultimul domiciliu avut în România eliberată de serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor arondat


Certificat de naștere – original și fotocopie


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Dovada publicării în Monitorul Oficial – fotocopie

Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, nu mai vechi de un an.

Excepție: Schimbarea numelor/prenumelor formate din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere ori în alt mod sunt exceptate de la publicarea în MO.


Declarație notarială, dacă este cazul – original

Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei

Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui de familie sau prenumelui copilului minor ( acesta nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești).


Certificat de cazier judiciar – original

al solicitantului ( este valabil 6 luni)


Certificat de cazier fiscal  – original

al solicitantului (este valabil 30 zile).

Atenţie în cazul cetățenilor români cu domiciliu în străinătate în locul cazierului fiscal se va depune o declarație autentificată din care să rezulte că nu au datorii față de statul român. Declarația va fi dată la un notar public în țară sau dacă este dată în străinătate, la misiunea diplomatică a României din țara de reședința ori la un notar public străin (care va fi apostilată, supralegalizată, după caz); 


Decizia de aprobare a autorității tutelare, dacă este cazul – original

Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.


Procură specială autentificată sau împuternicirea avocațială – original Și actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se depune prin împuternicit


Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale  – original și/sau fotocopie

Exemplu: fotocopii sentinţe civile de divorţ, sentinţe adopţie, etc., declaraţii notariale date de unele persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume date în formă autentică, copii a anumitor documente eliberate de autorităţile străine sau române etc.


Motive de solicitare a schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă:

 1. Când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 2. Când persoana în cauză a folosit în mod permanent în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate cu acest nume;
 3. Când din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 4. Când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi dorește schimbarea acestuia;
 5. Când persoana poartă un nume de familie de proveniență străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 6. Când persoana şi-a schimbat numele de proveniență străină într-un nume românesc şi dorește să revină la numele dobândit la naștere;
 7. Când părinții şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte nume comun cu părinții;
 8. Când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 9. Când soții au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 10. Când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 11. Când prenumele purtat este specific sexului opus;
 12. Când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 13. Alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. Când persoana în cauză a adoptat minori şi dorește ca aceștia să poarte alt prenume;
 2. Când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
 3. Când în urma divorțului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț şi dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
 4. Când fostul soț dorește să poarte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere şi educare, cu consimțământul fostului soţ, dat în formă autentică; etc.
 5. Când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
 6. Când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție;
 7. Când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.
#thegov_search_66276ba5bb5fd:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut