Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

23 martie 2021

Termen de soluționare – 90 zile de la data depunerii cererii.

 Cererea se depune la: Starea Civilă în a cărui rază teritorială își are domiciliul petentul, cetățean român sau apatrid cu domiciliul în România; la ultimului loc de domiciliu avut în țară, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau la Primăria Sectorului 1 al mun. București, pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 42)

Cetățenii români pot obține schimbarea de nume/prenume numai pentru motive temeinice. Vezi mai jos motivele!

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.


Actul de identitate – original și fotocopie

Buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport cu domiciliu în străinătate și adeverință cu ultimul domiciliu avut în România eliberată de serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor arondat


Certificat de naștere – original și fotocopie


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Dovada publicării în Monitorul Oficial – fotocopie

Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, nu mai vechi de un an.

Excepție: Schimbarea numelor/prenumelor formate din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere ori în alt mod sunt exceptate de la publicarea în MO.


Declarație notarială, dacă este cazul – original

Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei

Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui de familie sau prenumelui copilului minor ( acesta nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești).


Certificat de cazier judiciar – original

al solicitantului ( este valabil 6 luni)


Certificat de cazier fiscal  – original

al solicitantului (este valabil 30 zile).

Atenţie în cazul cetățenilor români cu domiciliu în străinătate în locul cazierului fiscal se va depune o declarație autentificată din care să rezulte că nu au datorii față de statul român. Declarația va fi dată la un notar public în țară sau dacă este dată în străinătate, la misiunea diplomatică a României din țara de reședința ori la un notar public străin (care va fi apostilată, supralegalizată, după caz); 


Decizia de aprobare a autorității tutelare, dacă este cazul – original

Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.


Procură specială autentificată sau împuternicirea avocațială – original Și actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se depune prin împuternicit


Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale  – original și/sau fotocopie

Exemplu: fotocopii sentinţe civile de divorţ, sentinţe adopţie, etc., declaraţii notariale date de unele persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume date în formă autentică, copii a anumitor documente eliberate de autorităţile străine sau române etc.


Motive de solicitare a schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă:

 1. Când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 2. Când persoana în cauză a folosit în mod permanent în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate cu acest nume;
 3. Când din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 4. Când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi dorește schimbarea acestuia;
 5. Când persoana poartă un nume de familie de proveniență străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 6. Când persoana şi-a schimbat numele de proveniență străină într-un nume românesc şi dorește să revină la numele dobândit la naștere;
 7. Când părinții şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte nume comun cu părinții;
 8. Când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 9. Când soții au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 10. Când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 11. Când prenumele purtat este specific sexului opus;
 12. Când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 13. Alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. Când persoana în cauză a adoptat minori şi dorește ca aceștia să poarte alt prenume;
 2. Când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
 3. Când în urma divorțului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț şi dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
 4. Când fostul soț dorește să poarte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere şi educare, cu consimțământul fostului soţ, dat în formă autentică; etc.
 5. Când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
 6. Când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție;
 7. Când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.
#thegov_search_6516a5d441015:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut