Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80, Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primărie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80, Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primărie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Acte necesare Urbanism

Cuprins

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM (construire și informare)

 

 1. CERERE TIP – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere emitere C.U.
 2. COPIE C.I. / C.U.I. (și ÎMPUTERNICIRE REPREZENTANT, dacă e cazul) ;
 3. ACTE DE PROPRIETATE încrise în C.F. ;
 4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE actualizat (nu mai vechi de 30 zile) de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A ;
 5. PLANURI CADASTRALE DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ actualizate – sc. 1/500, 1/2000 (câte 2 exemplare) de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A ;
 6. PLAN CADASTRAL sc. 1/500 cu propunerea de construire (după caz) ;
 7. FOTOGRAFII COLOR ALE FAȚADEI (pt. construire/închidere balcon și pentru alte lucrări de intervenție la clădiri existente) ;
 8. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., achitată la CEC BANK Sector 5, în contul Primăriei Sectorului 5. Taxa se calculează în funcție de suprafața terenului pentru care se face solicitarea :

                  până la 150mp = 5,00 lei                 501mp ¸  750mp =   10,00 lei

                151mp ¸ 250mp = 6,00 lei                 751mp ¸1000mp =   13,00 lei

                251mp ¸ 500mp = 8,00 lei                      peste 1000mp =   16,00 lei + 0,01 lei/mp pt.             

                                                                                            fiecare mp care depășește 1000 mp.

 

Actele solicitate se vor depune într-un dosar de plastic cu șină, în ordinea prezentată mai sus.

 ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM (semnalistică publicitară)

 1. CERERE TIP – pe care se va completa reprezentantul firmei, nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere emitere C.U.
 2. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ al societății (CIF/CUI) și dovada punctului de lucru;
 3. ÎMPUTERNICIRE REPREZENTANT și COPIE C.I. reprezentant;
 4. ACT DE DEȚINERE A SPAȚIULUI, PE NUMELE SOCIETĂȚII – CVC intabulat, contract de închiriere sau contract de comodat;
 5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE actualizat (nu mai vechi de 30 zile) de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A ;
 6. PLANURI CADASTRALE DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ actualizate – sc. 1/500, 1/2000 de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A – câte 2 ex. din fiecare, cu marcarea amplasamentului firmei sau panoului;
 7. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI – situația existentă; se vor cuprinde și spațiile alăturate – 1 ex.;
 8. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI CU POZIȚIONAREA CONTURULUI FIRMEI – SIMULARE PE CALCULATOR – NU SE MONTEAZĂ FIRMA  A FI  FOTOGRAFIATĂ !  fotografia va cuprinde și spațiile alăturate – 2 ex.;  
 9. PROIECT FIRMĂ/PANOU ELABORAT DE PROIECTANT DE SPECIALITATE: memoriu, vedere firmă cu grafică color, cu indicarea dimensiunilor, materialelor casetei, materialelor inscripționării, culori, secțiune prin firmă și clădire (locală), sistem de montare – 2 ex.

Toate planșele de la 6 ¸ 9 vor fi semnate și ștampilate în original de arhitect sau cond. arh. cu drept de semnătură.

 1. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., achitată la CEC BANK Sector 5, în contul Primăriei Sectorului 5. Taxa se calculează în funcție de suprafața spațiului (terenului) deținut de societate :

                  până la 150mp = 5,00 lei                 501mp ¸  750mp =   10,00 lei

                151mp ¸ 250mp = 6,00 lei                 751mp ¸1000mp =   13,00 lei

                251mp ¸ 500mp = 8,00 lei                      peste 1000mp =   16,00 lei + 0,01 lei/mp pt.             

                                                                                            fiecare mp care depășește 1000 mp.

 

Actele solicitate se vor depune într-un dosar de plastic cu șină, în ordinea prezentată mai sus.

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM (branșament/racord)

 

Se vor emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru branșamente și racorduri executate pe domeniul public și privat (drum de servitute) sau doar pe domeniul privat, cu condiția să nu depășească lungimea de 60m.

Branșamentele și racordurile executate exclusiv pe domeniul public se vor realiza în baza avizului administratorului de drum, conform Legii 7/2020.

 

 1. CERERE TIP – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere emitere C.U.
 2. COPIE C.I. / C.U.I. ( și ÎMPUTERNICIRE REPREZENTANT, dacă e cazul) ;
 3. ACTE DE PROPRIETATE încrise în C.F. ;
 4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE actualizat (nu mai vechi de 30 zile) de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A – cu înscriere construcție/autorizație de construire;
 5. PLANURI CADASTRALE DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ actualizate – sc. 1/500, 1/2000 (câte 2 exemplare) de la O.C.P.I. – Bd. Expoziției nr. 1A ;
 6. – AVIZ TEHNIC DE RACORDARE/FIȘĂ DE SOLUȚIE – Enel, Distrigaz ;
 7. – AVIZ DE PRINCIPIU – ApaNova ;
 8. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., achitată la CEC BANK Sector 5, în contul Primăriei Sectorului 5. Taxa se calculează în funcție de suprafața terenului pentru care se face solicitarea :

                  până la 150mp = 5,00 lei                 501mp ¸  750mp =   10,00 lei

                151mp ¸ 250mp = 6,00 lei                 751mp ¸1000mp =   13,00 lei

                251mp ¸ 500mp = 8,00 lei                      peste 1000mp =   16,00 lei + 0,01 lei/mp pt.             

                                                                                            fiecare mp care depășește 1000 mp.

 

Actele solicitate se vor depune într-un dosar de plastic cu șină, în ordinea prezentată mai sus.

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

 

OPIS-UL DE FAȚĂ CONȚINE TOATE DOCUMENTELE/DOCUMENTAȚIILE/STUDII/AVIZE/ETC…. POSIBILE PRIVIND CONȚINUTUL CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE  – descărcare formular Cerere emitere A.C./A.D.

SE VOR RESPECTA ORDINEA ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI !!!            

ACTELE SOLICITATE SE VOR DEPUNE ÎN BIBLIORAFTURI !!!    

ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIE/CAZ/LUCRARE, ACESTEA POT EXISTA SAU NU (DACĂ ESTE CAZUL), CONFORM PREVEDERILOR LEGII 50/1991 ȘI CONFORM DOCUMENTELOR SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.

 1. Cerere (cu anexă) pentru emiterea A.C./A.D. – formulare tip – completate corect, integral, datate și semnate de solicitant (cerere) / semnate și ștampilate de arhitect (anexă) – original
 2. I./C.I. proprietar sau C.U.I. / C.I.F. firmă – în copie
 3. Procură/împuternicire delegat + C.I.
 4. Opis
 5. Deviz lucrări
 6. Dovada achitării taxei pentru A.C./A.D.
 7. Certificat de urbanism + planuri anexe (prelungire) – copie
 8. V./Nota de constatare – Intrare în legalitate+chitanța plată amendă – dacă este cazul – în copie
 9. Număr poștal – P.M.B. – dacă este cazul – în copie
 10. Dovada O.A.R. în copie
 11. Acte de proprietate teren/construcții – copie conformă cu originalul și semnată  
 12. Extras de Carte Funciară de informare (actualizat la zi – 30 zile de la emitere) – în copie
 13. Certificat de atestare fiscal – DITL Sector 5 – în copie
 14. Declarație notarială coproprietari – privind acordul pentru realizarea lucrărilor solicitate – dacă este cazul – în original
 15. Declarație notarială co/proprietari – privind realizarea/refacerea împrejmuirii (inclusiv fundațiile) strict în incintă – dacă este cazul – în original
 16. Declarații notariale acorduri vecini de la nr. …. pentru construirea pe limita de proprietate, subzidire, alipire la calcan , etc – în original
 17. Alte declarații – după caz – în original
 18. Acordul băncii creditoare sau dovadă radiere ipotecă– dacă este cazul –  în original
 19. Documentație cadastrală (plan amplasament și delimitare teren) – în copie
 20. Ridicare topografică cu punctele de contur ale proprietății, vizată ANCPI – dacă este cazul –  în copie
 21. Plan topografic și PV de transpunere a tramei stradale propuse, cu indicarea lotului rezultat destinat construirii – întocmit de persoană autorizată ANCPI – dacă este cazul – în original 
 22. PV de geometrizare – întocmit de persoană autorizată ANCPI – dacă este cazul – în original 
 23. Autorizație de Desființare (pentru DTAC)  – dacă este cazul – în copie
 24. Autorizatie Construire inițială și/sau PV de recepție – dacă este cazul – în copie
 25. Serviciul de nomenclatură stradală – P.M.B. – dacă este cazul – în copie
 26. Documentație de urbanism – P.U.D./P.U.Z., inclusiv planșe anexe (HCL/HCGMB, Aviz Arhitect Sef și planșă reglementări ștampilată) – în copie color
 27. Aviz C.T.A.T.U. Sector 5 (și studiu de inserție/intervenție) dacă este cazul – în copie
 28. Avize utilități urbane și infrastructură – dacă este cazul – în copie
 29. Contract salubritate – încheiat cu SALUBRITATE FAPTE 5 S.A. – în copie
 30. Punctul de vedere/Actul administrativ al Agenției pentru Protecția Mediului București, inclusiv planșă anexă – în copie
 31. Aviz Muzeul de Istorie București (pentru DTAD) – în copie + fotografii color
 32. Aviz Comisia Tehnică de Circulație – P.M.B., inclusiv planșele anexă– dacă este cazul – în copie
 33. Studiu de trafic – dacă este cazul – în original
 34. Aviz Brigada de Poliție Rutieră – dacă este cazul – în copie
 35. Aviz Securitatea la incendiu (I.S.U.), inclusiv planșe anexă – dacă este cazul – în copie
 36. Scenariu de securitate la incendiu – dacă este cazul – în copie
 37. Aviz Apărare Civilă, inclusiv planșe anexe – dacă este cazul – în copie
 38. Aviz Sănătatea Populației – dacă este cazul – în copie
 39. Alte avize : Ministerul Culturii, A.A.C.R., S.T.B., C.F.R., Ministerul Transporturilor, Metrorex, Metroul S.A., S.R.I., S.T.S., M.A.I. , M.A.N. , etc. – dacă este cazul – în copie
 40. Releveu proiect inițial (pentru intervenții la existent și/sau pentru DTAD) – dacă este cazul – în original
 41. Memoriu lucrări de finalizare – semnat de arhitect și ing. verificator
 42. Expertize tehnice – ing. expert M.L.P.A.T.

  + legitimație – dacă este cazul – în original

 43. Studiu geotehnic – verificat la cerința ”Af” – în original
 44. Calculul coeficientului termic “G” – verificat la cerința ”E” (arhitect) – în original
 45. Studiu de însorire – verificat la cerința ”D” – dacă este cazul – în copie
 46. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, din punct de vedere al performanței energetice, în vederea încadrării clădirii în categoria ”nZEB” – în original
 47. Documentație tehnică – D.T. – arhitectură + verificare+referat+legitimație

  – Planșele desenate se predau în 2 exemplare în original

 48. Documentație tehnică – D.T. – organizare execuție + verificare+referat+legitimație

  – Planșele desenate se predau în 2 exemplare în original

 49. Documentație tehnică – D.T. – rezistență + verificare+referat+legitimație

  – Planșele desenate (plan fundații și detalii fundații) se predau în 2 exemplare în original

 50. Documentație tehnică – D.T. – instalații sanitare + verificare+referat+legitimație

  – Planșele desenate (schemele coloanelor) se predau în 2 exemplare în original

 51. Documentație tehnică – D.T. – instalații electrice + verificare+referat+legitimație

  – Planșele desenate (schemele coloanelor) se predau în 2 exemplare în original

 52. Documentație tehnică – D.T. – instalații termice, ventilații , climatizare, etc

   + verificare+referat+legitimație


  – Planșele desenate (schemele coloanelor) se predau în 2 exemplare în original                                      

Devizul estimativ (valoarea estimată a lucrărilor) se va calcula în funcție de suprafața desfășurată propusă, de valoarea minimă a lucrărilor/metru pătrat conform Codului Fiscal și anexei 1 la HCGMB nr. 139/2020  (1100lei/mp) și în funcție de coeficientul de zonă fiscală.

Taxele aferente se vor calcula astfel:

taxa de emitere a autorizației de construire = 0.5% din valoarea declarată a lucrărilor – pt. locuire;

                                                             și 1% din valoarea declarată a lucrărilor pentru alte funcțiuni;

taxa de emitere a autorizației de desființare = 0.1% din valoarea de impozitare (certif. fiscal DITL);

taxa de emitere a autorizației de împrejmuire = 1% din valoarea declarată a lucrărilor de împrejmuire;

taxa de emitere a autorizației de organizare execuție = 3% din valoarea declarată a lucrărilor de org. execuție;

taxa de timbru de arhitectură = 0.05% din valoarea totală declarată a lucrărilor.

ACTE NECESARE PENTRU APROBAREA/AVIZAREA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM P.U.D.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

 1. CERERE TIP depusă în termen – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere prelungire C.U.
 2. CERTIFICAT DE URBANISM (original) ;
 3. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU PRELUNGIREA C.U., reprezentând 30% din suma achitată pentru emiterea C.U.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

 

 1. CERERE TIP depusă în termen – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere prelungire A.C./A.D.
 2. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE (original) ;
 3. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU PRELUNGIREA A.C./A.D., reprezentând 30% din suma achitată pentru emiterea A.C./A.D.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT

  

 1. CERERE ;
 2. ZIARUL DE LARGĂ CIRCULAȚIE CU ANUNȚUL PUBLICAT PRIVIND PIERDEREA ȘI DECLARAREA NULĂ A DOCUMENTULUI (în anunț se va preciza adresa lucrării și numărul C.U./A.C./A.D.);
 3. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU OBȚINERE DUPLICAT – 10 lei/foaie (conform H.C.G.M.B. nr. 139/2020).

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIEI

 


Certificat de atestare a edificării construcției – acte necesare (copii scanate):

 1. CERERE;
 2. Extras de Carte Funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 zile;
 3. Copie Autorizație de construire;
 4. Proces Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor + adresă DITL sau Proces Verbal de recepție parțială + Notă de constatare DGPL S5 – SDC;
 5. Referat cadastrist – conform model – descărcare model   sau Referat cadastrist pt. recepție parțială – conform model – descărcare model 
 6. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate;
 7. Relevee pentru fiecare nivel;
 8. Notă de constatare de la Direcția Generală de Poliție Locală S5 – Serviciul Disciplina în Construcții – pentru investițiile recepționate cu mai mult de 90 de zile înaintea datei solicitării de eliberare a Certificatului de atestare a edificării construcției.

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZULUI PRIMARULUI 

 

 1. CERERE;
 2. COPIE CERTIFICAT DE URBANISM emis de Primăria Municipiului București;
 3. ADRESĂ P.M.B. către Primăria Sectorului 5;
 4. DOVADA ACHITĂRII TAXEI – 15 lei.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT

 

 1. CERERE TIP – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail – descărcare formular Cerere aviz amplasament ;
 2. I. reprezentant legal;
 3. Certificat de înregistrare fiscală (CIF/CUI) – având înscris codul CAEN aferent activității solicitate;
 4. PLANURI CADASTRALE sc. 1:500, 1:2000, actualizate, de la O.C.P.I. – cu delimitarea clară a amplasamentului propus;
 5. FOTOGRAFII COLOR ALE AMPLASAMENTULUI SOLICITAT (care vor cuprinde fațada integrală a imobilului – dacă este cazul);
 6. FOTOGRAFII COLOR CU TIPUL DE MOBILIER utilizat pentru desfășurarea activității respective;
 7. DOVADA DEȚINERII LEGALE a spațiului în care este declarat punctul de lucru (doar pentru comerț de întâmpinare și terase sezoniere);
 8. ACORDUL DE FUNCȚIONARE pentru punctul de lucru, în termen, eliberat de PS5 conf. HCL S5 nr. 123/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare (doar în cazul comerțului de întâmpinare);
 9. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU PUNCTUL DE LUCRU, eliberată de PS5 conf. HCL S5 nr. 123/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare (doar în cazul teraselor sezoniere);
 10. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE EMITERE a Avizului de amplasament, în valoare de 905 lei (se va prezenta la momentul eliberării Avizului de amplasament).

CONTURI PENTRU PLATA TAXELOR (pentru emiterea documentelor specifice Direcției Generale Arhitect Șef):

 

Beneficiar: Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5

C.U.I.: 38320436

Persoane fizice: RO66TREZ70521070250XXXXX

Persoane juridice: RO92TREZ70521160203XXXXX

 

TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURĂ SE VA ACHITA, ÎN FUNCȚIE DE OPȚIUNEA PROIECTANTULUI, ÎN CONTUL Ordinului Arhitecților din România (banca BRD, cont RO09BRDE410SV58888334100) sau al Uniunii Arhitecților din România (banca BCR, cont RO67RNCB0285008435440011).