Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

TRANSCRIERE CERTIFICAT DE NAȘTERE

23 martie 2021

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice 

Transcrierea poate fi solicitată la locul de domiciliu precum și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere sau date care sunt în neconcordanță, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 33)

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură special.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România

Persoanele care redobândesc cetățenia română și fac această dovadă cu Certificatul de cetățenie depun cererea la primăria unității administrativ- teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de renunțarea la cetățenia română.

Persoanele care dobândesc cetățenia română și fac dovada domiciliului în România cu permis de ședere permanentă vor adresa cererea de transcriere primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de ședere permanentă


Certificatul sau extrasul de naștere eliberat de autoritățile străine – original și fotocopie

Când certificatul este în format EXTRAS MULTILINGV eliberat conform Convenţiei de la VIENA acesta nu trebuie să fie apostilat/supralegalizat sau tradus cu legalizare.

Pentru restul certificatelor de naștere se solicită apostilarea/supralegalizarea și traducerea legalizată.

În vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se respectă Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă.


Act de identitate părinți, în cazul minorilor – original șI fotocopie

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: titlul de călătorie/paşaportul

Pentru cetățenii care au dobândit cetățenia română: permis de ședere permanentă și certificatul de cetățenie.

Pentru cetăţenii străini: paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;


Procura specială autentificată, dacă este cazul – original Act de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE NAŞTERE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată


Certificat de naștere părinți, în cazul minorilor – original și fotocopie

În cazul în care unul dintre părinți este cetățean străin, iar certificatul de naștere nu este în alfabet latin, acesta trebuie tradus


Certificat de căsătorie părinți, în cazul transcrierii certificatului de naștere al minorilor, dacă este cazul – original și fotocopie

În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se transcrie după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților


Declarație domiciliu copil, dacă este cazul – original (Anexa 34)

Declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, în cazul în care părinții acestuia au domicilii diferite. În cazul în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta declarație se dă în fața unui notar public de către solicitant. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.


Declarație – original (Anexa 35)

Declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit. În cazul în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta declarație se dă în fața unui notar public de către solicitant. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.


ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa59)


Acte de identitate – original și fotocopie


Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_65d868fe76b58:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut