Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

TRANSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

23 martie 2021

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice 

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adre­sează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) domicilii diferite în ţară – la oricare dintre cele două primării sau la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente.

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autoritățile străine -original și fotocopie

Când certificatul este în format EXTRAS MULTILINGV eliberat conform Convenţiei de la VIENA, acesta nu trebuie să fie apostilat/supralegalizat sau tradus cu legalizare.

Pentru restul certificatelor de căsătorie eliberate de autoritățile din străinătate  se solicită apostilarea/supralegalizarea și traducerea legalizată.

În vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se respectă Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă


Acte de identitate părți – original și fotocopie

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii care au dobândit cetățenia română: permis de ședere permanentă și certificatul de cetățenie

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: titlul de călătorie/paşaportul

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu pașapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistrați în R.N.E.P., în baza dovezii şi a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, dacă unul dintre soți este cetățean străin se prezintă: paşaportul cetăţeanului străin sau apatrid/cetăţenilor străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;


Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE CĂSĂTORIE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.


Certificat de naștere ambii soți – original și fotocopie

n cazul în care unul dintre soți este cetățean străin, certificatul de naștere trebuie apostilat/supralegalizat și tradus cu legalizarea semnăturii, după caz.


Declarație că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit – original (Anexa 35)

Declarație din partea titularului actului, cetățean român, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit. În cazul în care titularul certificatului de căsătorie depune cererea prin împuternicit, aceasta declarație se dă în fața unui notar public de către titularul certificatului. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.


Declarație notarială cu privire la numele purtat după căsătorie, dacă este cazul – original

Declarație notarială cu privire la numele purtat după căsătorie, în cazul în care din certificatul de căsătorie din străinătate nu este menționat. Declarația notarială se dă de către ambii soți, împreună sau separat. În cazul în care declarația este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.


Declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial alesConvenția matrimonială, dacă este cazul – original

Nu se solicită declarația privind legea aplicabilă regimului matrimonial în cazul în care căsătoria a fost încheiată înainte de data de 1 octombrie 2011.

Pentru căsătoriile încheiate după 1 octombrie 2011, ambii soți declară legea aplicabilă regimului matrimonial ales, în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului public. În cazul în care soții optează pentru separația de bunuri se prezintă Convenția matrimonială autentificată de un notar public. În cazul în care declarația este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.


ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)


Acte de identitate – original și fotocopie


Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_66548b08a2609:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut