Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

TRANSCRIERE CERTIFICAT DE DECES

23 martie 2021

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice 

Transcrierea poate fi solicitată la locul de domiciliu al declarantului, la ultimul loc de domiciliu al decedatului precum și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 33)


Certificatul sau extrasul de deces eliberat de autoritățile străine – original și fotocopie

Când certificatul este în format EXTRAS MULTILINGV eliberat conform Convenţiei de la VIENA acesta nu trebuie să fie apostilat/supralegalizat sau tradus cu legalizare.

Pentru restul certificatelor de deces se solicită apostilarea/supralegalizarea și traducerea legalizată.

În vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se respectă Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă


Actul de identitate al solicitantului și Actul de identitate al persoanei decedate (actul de identitate al persoanei decedate se reține spre anulare) – original și fotocopie

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: titlul de călătorie/paşaportul

Adeverinţă eliberată de structura de evidenţă din cadrul SPCLEP de la ultimul domiciliu declarat în România de solicitant pentru a se stabili dacă primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competenţă teritorială privind aprobarea transcrierii. 

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în R.N.E.P., în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă

Pentru cetăţenii străini: paşaportul cetăţeanului străin sau apatrid, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi în fotocopie; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;


Procura specială autentificată, dacă este cazul – original Și actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE DECES ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată


Certificat de naștere pentru solicitant și persoana decedată – original și fotocopie

În cazul în care declarantul este cetățean străin, certificatul de naștere/căsătorie trebuie apostilat/supralegalizat și tradus cu legalizarea semnăturii, după caz, cu respectarea Convențiilor/Tratatelor României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă.


Declarație – original (Anexa 35)

Declarație din partea solicitantului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit. În cazul în care solicitantul certificatului de deces, depune cererea prin împuternicit, această declarație se dă în fața unui notar public de către persoana îndreptățită. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)

Certificatul de deces se poate elibera doar persoanelor îndretățite

SE CONSIDERĂ PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE:

– membrii familiei

– persoane care au un contract de întreținere sau un drept de uzufruct viager etc.

– persoana desemnată prin testament

În vederea eliberării certificatului de deces, declarantul trebuie să facă dovada gradului de rudenie prin certificatele de stare civilă sau a calității de persoană îndreptățită prin testament, contract de întreținere, contract de vânzare cumpărare cu clauză de uzufruct viager etc. 


Act de identitate – original și fotocopie


Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_667669302b00d:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut