Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA EXTRASULUI DE DECES MULTILINGV

23 martie 2021

extrasul de deces multilingv se eliberează pe loc

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE.

 Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de deces, la starea civilă a locului de domiciliu sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)

Certificatul de deces multilingv se poate elibera;

–  membrilor familiei

-persoanelor îndreptățite (care au un contract de întreținere, testament, un drept de uzufruct viager etc.).

Persoanele arestate sau aflate în detenție depun la serviciul de stare civilă pe raza căruia se află locul de detenție cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administrația locului de detenție care certifică şi identitatea solicitantului


Act de identitate – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera extrasul de deces multilingv pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz


Traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume, dacă este cazul

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate se anexează şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume


Procura specială autentificată sau împuternicirea avocațială, dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original.  Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

Dacă cererea se face prin avocat cu împuternicire avocațială aceasta se prezintă în original cu semnătura mandantului (clientului).


Dovada legăturii de rudenie

În situația in care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie între acesta si persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptațite se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, renta viageră și alte cazuri asimilate celor menționate).

#thegov_search_66740e524ca2c:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut