Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

21 martie 2021

Cetățenii români nu pot avea în același timp decât un singur domiciliu și/sau o singură reședință

În cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept, prin urmare actul de identitate constatat va fi anulat prin sentință judecătorească definitivă.

DOMICILIUL MINORULUI:

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic/ la reprezentantul său legal/ la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.
În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care din ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă va decide ținând seama de interesele copilului.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

În cazul minorilor sau adulților care nu posedă act de identitate și sunt internați sau primiți spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședință la adresa instituției ori centrului respectiv. Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în administrarea autorităților administrației publice locale. Pentru celelalte situații, dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face conform documentelor menționate mai jos.

Atenție! Anexele se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Dovada adresei de domiciliu/reședință se poate face cu:


Acte încheiate în condițiile legii privind titlul locativ


Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;

Contractul de donație a unui imobil tip locuință;

Contractul de vânzare-cumpărare sau de donație  a unui imobil tip locuință cu clauză habitație, uz sau uzufruct viager;

Contractul de schimb de locuințe;

Contractul de construire a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței;

Contractul (convenția) de partaj voluntar;

 Contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;

Certificatul de moștenitor;

Hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, privind:

 • Partajul unui imobil tip locuință,
 • Atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinație de locuință,
 • Retrocedarea unui imobil,
 • Constatarea uzucapiunii imobiliare.

Hotărârile / ordonanțele de adjudecare a unui imobil cu destinația de locuință

Contracte de închiriere (locațiune) care au ca obiect un imobil tip locuință:

 • Din fondul locativ de stat,
 • Proprietate personală (înregistrat la Administrația Finanțelor Publice )
 • Proprietate a unui persoane juridice, accesorii contractelor de muncă

Contractul de comodat (împrumut de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință, incheiat în condiții de validitate

Extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile)

Titluri de proprietate

Autorizație de construcție a unui imobil tip locuință, însoțită de contractul de vânzare-cumpărare pentru teren și procesul verbal de recepție al lucrărilor;

Alte acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.


Consimțământul/Declarația găzduitorului de primire în spațiu

În situația în care solicitantul nu deține un act privind titlul locativ, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal își va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cerere, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, sau printr-o declarație dată în fața polițistului de ordine publică (conform Anexei nr. 12- descarcă aici), a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României sau prin mandatar (conform Anexei nr. 13 – descarcă aici). În acest caz găzduitorul (personal sau prin mandatar) trebuie să prezinte un act încheiat în condițiile legii privind titlul locativ.

În cazul minorului și al persoanei puse sub interdicție, declarația pe propria răspundere se dă și se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentantul legal.

Dacă solicitaţi viza de reședință într-un cămin studenţesc, cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila. În această situație se prezintă carnetul de student vizat pe anul în curs  sau o adeverinţă de student.

Dacă solicitaţi viza de reședință într-un cămin aparţinând unei unităţi economice, cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului, care semnează şi aplică ştampila. În această situație se prezintă adeverinţa de salariat.

Atenție!

Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor de interes de serviciu sau cu scop turistic, are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.


Declarație solicitant Anexa nr. 14 – descarcă aici + Proces verbal de verificare în teren eliberată de Poliție

Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată.

Se aplică persoanelor care nu pot prezenta documentele solicitate la pct. 1 sau 2.

În cazul minorului și al persoanei puse sub interdicție, declarația pe propria răspundere se dă și se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentantul legal.


INFORMAȚII UTILE

 • Toate documentele se prezintă în original și fotocopie.
 • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (original și fotocopie), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.
 • Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei este necesară prezența ambilor soți.
 • În situația în care imobilul este deținut în coproprietate de mai multe persoane, declarația de consimțământ poate fi dată de oricare dintre proprietari, cu excepția cazului în care aceștia se află în litigiu pentu acel imobil, situație în care este necesar ca toți proprietarii să-și dea consimțământul.
 • În situația în care în conținutul contractului de vânzare cumpărare este stipulate în mod expres faptul că predarea primirea imobilului se face pe bază de process verbal care face parte integrantă din contract, solicitantul trebuie să prezinte atât contractual cât și procesul verbal de predare primire.
 • Nu există restricții de stabilire a domiciliului solicitantului sau a unui terț într-un imobil achiziționat cu credit ipotecar.
 • În cazul imobilelor nou construite, dovada adresei de domiciliu se face în baza Autorizației de construire  și a Procesului verbal de recepție. În lipsa Procesului-verbal de recepție se solicită Declarație (Anexa 14) și se procedează la efectuarea de verificări în teren prin lucrătorii de poliție.
 • Contractul de leasing imobiliar poate face dovada titlului locativ pentru persoana care are calitatea de locatar/utilizator, soțul/soția și copiii acestuia. Pentru o terță persoană se va solicita consimțământul societății de leasing imobiliar care deține dreptul de proprietate asupra imobilului până la finalizarea leasingului.
 • În cazul în care uzufructuarul sau persoana care are drept de habitație viageră asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimțământul nudului proprietar, ca dovada adresei de domiciliu.
 • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesată declarația uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de habitație.
 • Dacă o terță persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât și cel al titularului dreptului de habitație.
 • Procura generală de adminstrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-și stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terțe persoane.
 • Dovada adresei de domiciliu nu se poate face în baza unui antecontract de vânzare – cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate sau a certificatului de atestare fiscal sau a certificatului de nomenclatură stradală.
 • Dacă dovada adresei de domiciliu /reședință se face cu contractul de închiriere/comodat încheiat în condiții de validitate (în formă autentică la notarul public sau conținutul contractului și data certă atestate de către un avocat sau înregistrat la ANAF), nu se mai solicită declarația proprietarului spațiului de locuit.
 • Dacă dovada adresei de domiciliu /reședință se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica”Titularul contractului de închiriere” sau ”Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”.
 • În baza unui contract de închiriere/comodat al cărui titular este numai unul dintre soți sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soț cât și copiilor minori, fără consimțământul proprietarului.
 • Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declarației chiriașului, ci a proprietarului.
 • În situația în care proprietarul spațiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietare al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societății și acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului.
 • Stabilirea domiciliului la un imobil cu destinația ”casă de vacanță” este posibilă doar dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu un act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ și doar dacă imobilul se află în intravilanul localității.
#thegov_search_6674085b2150f:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut