Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ÎNAINTE DE TERMENUL DE EXPIRARE

21 martie 2021

Termen de eliberare – 7 zile

Se solicită schimbarea actului de identitate înainte de termenul de expirare ca urmare a următoarelor modificări:

dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii, iar în cazul titularului unei cărți electronice de identitate, și prenumele părinților;
în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
în cazul deteriorării actului de identitate;
în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
în cazul schimbării sexului;
în cazul anulării actului de identitate;
ca urmare a expirării măsurii privind interzicerea dreptului de a se afla în anumite localități
pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Minorii vor fi însoțiți de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal.

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate în 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile enumerate mai sus sau oricând în cazul preschimbării actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 4 ani pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani, cu valabilitate 7 ani pentru persoanele cu vârsta între 18 și 25 ani, cu valabilitate 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani sau cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.

Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Dacă solicitantul deține  Cartea de alegător, o va preda.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (original) – Anexa 11 – Cererea se listează față-verso

Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant.


Actul de identitate (original)


Certificatul de naștere solicitant (original și fotocopie)


Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul (original și fotocopie)

Dacă copiii minori se află în îngrijirea solicitantului și locuiesc împreună cu acesta.


Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și fotocopie)


Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul (original și fotocopie)


Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz (original și fotocopie)


Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul (original și fotocopie)

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.


Dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul

În cazul actului de identitate furat.

Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, dacă este cazul (original și fotocopie)

În situația în care preschimbarea actului de identitate se solicită ca urmare a pierderii, furtului sau distrugerii acestuia se prezintă un document emis de instituții sau autorități publice cu fotografie de dată recentă pentru a se identifica persoana.


Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și fotocopie)

Consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu”


Taxă – 7 lei

Consultați rubrica ”Modalități de achitare a taxei”


Procură și act de identitate împuternicit, dacă este cazul -original

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură  specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.


Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.

#thegov_search_6650e13bbe536:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut