Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU CĂSĂTORIE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN STRĂIN SAU AMBII STRĂINI

23 martie 2021

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ 

Dosarul de căsătorie se depune la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre viitorii soți, cu 11 – 14 zile înainte de data dorită a se oficia căsătoria.

Programarea datei și orei oficierii căsătoriei se stabilește la data depunerii dosarului, împreună cu ofițerul de stare civilă, în funcție de programator.Nu se fac programări sau rezervări în avans!!!

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Declarația de căsătorie – original (Anexa 23)

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris și se semnează obligatoriu în fața ofițerului de stare civilă

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria din cadrul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria


Actele de identitate/de călătorie ale viitorilor soți – original și fotocopie

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

Când viitorii soți au locul nașterii în România și se legitimează cu documente de identitate eliberate de autoritățile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naștere și documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naștere, a mențiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primește declarația de căsătorie.

Cetățenii străini din statele terțe fac dovada identității cu pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:

a) document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951;

b) documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată.

Cetățenii străini solicitanți de azil în România fac dovada identității cu pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

În cazul în care beneficiarii protecţiei internaţionale în România nu pot prezenta certificatul de naştere aceştia depun o declaraţie autentică dată pe propria răspundere din care să rezulte datele lor de stare civilă. Declaraţia menţionează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României.

Atenție!!! Următoarele categorii de documente de identitate ale cetățenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:

 a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanții de azil, care are înscrisă mențiunea “IDENTITATE DECLARATĂ”;

 b) documentul care face dovada statutului de tolerat;

c) decizia de returnare


Certificatele de naștere ale viitorilor soți – original și fotocopie

Certificatul de naștere al cetățenilor străini trebuie apostilat/supralegalizat și cu traducere legalizată sau certificat de naștere multilingv, după caz


Certificatele medicale prenupțiale – original

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsătorii


Dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – original și fotocopie

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare a cetățenilor străini, eliberată de autoritățile din străinătate  trebuie apostilată/supralegalizată și cu traducere legalizată


Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetățean străin cu un cetățean român, din care să rezulte că primul îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România. SAU


Certificat de celibat pentru cetățeanul străin – original

Documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conținut, termenul de valabilitate, pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei.


Declarația dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, dacă este cazul – original

Declarație din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau, după caz, reședința.

Declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum şi pentru beneficiarii protecţiei internaţionale în România; în cazul apatrizilor, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa; declaraţia menţionează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României.


Cererea pentru oficierea căsătoriei în afara sediului, dacă este cazul – original (Anexa 24)

Cererea persoanei interesate, precum și documente justificative în susținerea cererii, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei înainte sau după termenul de 10 zile de la depunerea dosarului, dacă este cazul – original (Anexa 25)

Cererea persoanei interesate, pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie, pentru situații temeinic justificate, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, dacă este cazul aviz medical, dacă este cazul

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea sau între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens – Codul Civil (art.274 alin 2 și 3)


Regimul matrimonial

Viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunităţii legale

2. Regimul separaţiei de bunuri

3. Regimul comunităţii convenţionale

     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

    Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil

Viitorii soți pot opta și pentru regimul matrimonial al țării cetățeanului străin


Numele de familie al soţilor după căsătorie

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispozițiilor Codului civil. 


Proces-verbal, dacă este cazul (Anexa 28)

Proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetățean străin, necunoscător al limbii române sau surdo-mut;


Declararea căsătoriei 

  • Declararea căsătoriei are loc după luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, care trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original.
  • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta documentul de identitate original şi valabil, NU copie xerox sau permis auto sau pașaport etc.
  • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofițerul de stare civilă.
  • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.
#thegov_search_669a0167d8f23:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut