Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU CĂSĂTORIE ÎNTRE DOI CETĂȚENI ROMÂNI

23 martie 2021

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ

DECLARAREA CĂSĂTORIEI

Căsătoria se încheie la primăria în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia în afara sediului primăriei competente, cu aprobarea primarului.

Căsătoria poate fi încheiată la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.

Declaraţia, în carese arată că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, legea aplicabilă regimului matrimonial (dacă este cazul), iar în cazul aplicării legii române, regimul matrimonial ales, se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria competentă, unde urmează a se încheia căsătoria.

Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soți se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului acestuia/acesteia, în fața ofițerului de stare civilă, cu aprobarea primarului.

Documente necesare:

actele de identitate (cu care se face dovada identităţii şi a domiciliului sau reşedinţei, după caz), în original şi în copie; în cazul rezidenţilor străini dovada domiciliului se face cu document eliberat de I.G.I.;

certificatele de naștere, în original şi în copie, sau, pentru cetățeanul străin, după caz, extrasul de naștere/extrasul multilingv;

certificatele medicale privind starea sănătăţii, aflate în termen de valabilitate, întocmite pe formular-tip; Precizăm că certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă expres menţiunea că persoana se poate căsători;

înscrisuri oficiale din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (hotărâri judecătorești, certificate de stare civilă), în original şi în fotocopie;

convenţia matrimonială autentificată de notarul public, dacă este cazul.

Documente necesare în diverse situații speciale:

încuviinţarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripție are domiciliul cel care cere încuviinţarea, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie;

avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie are domiciliul minorul, pentru încheierea căsătoriei, în cazul minorului cu vârsta între 16 și 18 ani;

dovada înştiinţării tutorelui sub a cărui ocrotire se află despre formularea declaraţiei de căsătorie, atunci când viitorul soţ beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială;

documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul cetățenilor străini, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile cerute de legea lor naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România ori, după caz, documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere, sau care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei;

declaraţia notarială a viitorului soţ, cetăţean străin din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România, precum și informații privind cunoașterea/ necunoașterea limbii române și regimul matrimonial ales;

certificatul de naştere/extrasul de naştere/extrasul multilingv al actului de naştere al cetățeanului străin, prin raportare la statutul acestuia în România;

proces-verbal întocmit cu traducătorul sau interpretul autorizat, în cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, precum și în cazul persoanelor afectate de surdocecitate.

La depunerea declaraţiei de căsătorie şi la oficierea căsătoriei între cetăţeni străini care nu cunosc limba română, sau între aceştia şi cetăţeni români, precum și în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret (traducător) autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, dacă este cazul;

aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrativ – teritoriale;

Căsătoria se încheie între a 11-a și a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie. Încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de mai sus poate fi încuviințată, pentru motive temeinice, probate cu documente justificative, de către primarul unității administrativ-teritoriale/șeful misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României unde urmează a se încheia căsătoria.

Menționăm că declarația de căsătorie înregistrată este valabilă 30 de zile, dar Certificatele medicale prenupțiale sunt valabile 14 zile. Așa fiind, Căsătoria poate fi oficiată și între a 15-a și a 30-a zi de la înregistrarea declarației, numai în cazul în care se depun noi Certificate medicale prenupțiale, a cărora valabilitate să nu expire înaintea datei de oficiere a căsătoriei.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă refuză să încheie căsătoria şi consemnează refuzul într-un proces-verbal.

PRIN ACT DE IDENTITATE SE ÎNȚELEGE:

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi: pașaportul

Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene Cardul de identitate  sau, după caz, Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Nu sunt considerate acte de identitate valabile pentru încheierea căsătorie pe teritoriul României:
– documentul temporar de identitate, eliberat solicitantului de azil, care are înscrisă menţiunea „identitate declarată”;
– documentul care face dovada statutului de tolerat;
– decizia de returnare.

Informații suplimentare puteți solicita la telefon 021 314 43 18 cu interior 1122, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare:

Luni                         08.30 – 14.00;

Marți                      08.30 – 14.00;

Miercuri                 08.30 – 14.00;

Joi                            08.30 – 13.00 și 15.00 – 18.00;

Vineri                      08.30 – 13.00.


DOCUMENTE NECESARE

Declarația de căsătorie – original (Anexa 23)

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris și se semnează obligatoriu în fața ofițerului de stare civilă

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria din cadrul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria


Actele de identitate ale viitorilor soți – original și fotocopie

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei


Certificatele de naștere ale viitorilor soți – original și fotocopie


Certificatele medicale prenupțiale – original

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsătorii


Dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – original și fotocopie

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a)    certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960

b)    certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei

c)    sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii

d)    certificatul de deces al fostului soț


Cererea pentru oficierea căsătoriei în afara sediului, dacă este cazul – original (Anexa 24)

Cererea persoanei interesate, precum și documente justificative în susținerea cererii, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei înainte sau după termenul de 10 zile de la depunerea dosarului, dacă este cazul – original (Anexa 25)

Cererea persoanei interesate, pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie, pentru situații temeinic justificate, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, dacă este cazul aviz medical, dacă este cazul – original

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea sau între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens – Codul Civil (art.274 alin 2 și 3)


Regimul matrimonial

Viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunităţii legale

2. Regimul separaţiei de bunuri

3. Regimul comunităţii convenţionale

     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

    Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil


Numele de familie al soţilor după căsătorie

Odată cu depunerea declarației sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofițerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie.

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. 


Dacă viitorul soț are între 16 – 18 ani

Declarație de încuviințare pentru încheierea căsătoriei, dată de părinți/părinte în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, dacă este cazul – aviz medical, dacă este cazul – autorizarea instanței de tutelă, dacă este cazul

Atunci când viitorul soț este minor, peste 16 ani, părinții sau, după caz, tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează încheierea căsătoriei.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. De asemenea, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor părinți.


Proces-verbal, dacă este cazul (Anexa 28)

Proces-verbal încheiat de către ofițerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetățean străin, necunoscător al limbii române sau surdo-mut;


 Declararea căsătoriei 

  • Declararea căsătoriei are loc după luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, care trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original.
  • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta documentele de identitate originale şi valabile, NU copie xerox sau permis auto sau paşaport etc.
  • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
  • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.
#thegov_search_66227e3901f89:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut