Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU CĂSĂTORIE CU/ÎNTRE PERSOANE ARESTATE

23 martie 2021

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ 

Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării şi executării pedepsei pot depune declaraţia de căsătorie la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte sediul arestului/ penitenciarului, care va fi şi competentă să o încheie, indiferent de domiciliul sau reşedinţa viitorilor soţi, cu 11 – 14 zile înainte de data dorită a se oficia căsătoria.

Programarea datei și orei oficierii căsătoriei se stabilește la data depunerii dosarului, împreună cu ofițerul de stare civilă, în funcție de programator.Nu se fac programări sau rezervări în avans!!!

Căsătoria se poate oficia la sediul arestului/penitenciarului, cu aprobarea Primarului. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Declarația de căsătorie (Anexa 23)

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris și se semnează obligatoriu în fața ofițerului de stare civilă

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria din cadrul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria


Actele de identitate ale viitorilor soți – original și fotocopie

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei


Certificatele de naștere ale viitorilor soți – original și fotocopie


Certificatele medicale prenupțiale – original

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători


Dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – original și fotocopie

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a)    certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960

b)    certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei

c)    sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii

d)    certificatul de deces al fostului soț


Cererea pentru oficierea căsătoriei la sediul arestului/penitenciarului, dacă este cazul (Anexa 24)

Cererea persoanei interesate, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei înainte sau după termenul de 10 zile de la depunerea dosarului, dacă este cazul – original (Anexa 25)

Cererea persoanei interesate, pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie, pentru situații temeinic justificate, pentru care se solicită aprobarea Primarului


Cererea pentru încheierea căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, dacă este cazul – aviz medical, dacă este cazul

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea sau între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens – Codul Civil (art.274 alin 2 și 3)


Regimul matrimonial

Viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunităţii legale

2. Regimul separaţiei de bunuri

3. Regimul comunităţii convenţionale

     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

    Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil 


Numele de familie al soţilor după căsătorie

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispozițiilor Codului civil.

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.


Dacă viitorul soț are între 16 – 18 ani

Declarație de încuviințare pentru încheierea căsătoriei, dată de părinți/părinte în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, dacă este cazul – aviz medical, dacă este cazul – autorizarea instanței de tutelă, dacă este cazul

Atunci când viitorul soț este minor, peste 16 ani, părinții sau, după caz, tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează încheierea căsătoriei.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. De asemenea, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor părinți.


Proces-verbal, dacă este cazul (Anexa 28)

Proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetățean străin, necunoscător al limbii române sau surdo-mut;


Declararea căsătoriei 

  • Declararea căsătoriei are loc după luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, care trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original.
  • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta documentul de identitate original şi valabil, NU copie xerox sau permis auto sau pașaport etc.
  • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
  • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.
#thegov_search_664bddbbe9a9f:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut