Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Concurs de recrutare organizat în data de 20.07.2021 la Serviciul Patrimoniu – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE – DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5

17 iunie 2021

PRIMĂRIA SECTORULUI  5

Organizează concurs în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 611/2008 privind dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru o funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Patrimoniu – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE – DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5 – Primăria Sectorului 5, la sediul din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 20.07.2021 ORA 10.00 (proba interviu va fi anunțată după proba scrisă)

Serviciul Patrimoniu – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE – DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5 – Primăria Sectorului 5

 – 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–  1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–   1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G         nr.57/2019 privind Codul administrativ cu excepția lit.e);

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei Sectorului 5 www.sector5.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, până la data de 06.07.2021 si trebuie sa conțină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;
 • curriculum vitae, modelul comun european.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
 • Informații referitoare la conținutul dosarului, atribuțiile postului, bibliografia, tematica, condițiile generale si condițiile specifice prevăzute in fisa postului vor fi afișate la sediul instituției si pe site-ul Primăriei Sectorului 5 www.sector5.ro.
 • Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Primăriei Sectorului 5 din str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, precum si la numărul de telefon: 021.314.43.18 /int.1118 – persoana de contact Bădună Nicoleta – Inspector – Direcția De Resurse Umane – email : resurseumane@sector5.ro .

 Proba interviu va fi anunțată după proba scrisă.

PRIMAR

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE

#thegov_search_6658d934a25de:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut