Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

23 martie 2021

duplicatul certificatului de naștere se eliberează pe loc

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE.

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase, deteriorate sau plastifiate, certificatele de naștere se pot elibera la cerere.

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de naștere, la starea civilă a locului de domiciliu sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)

Certificatul de naștere se poate elibera;

–  titularului actului de naștere  sau reprezentanților legali ai acestuia

– minorilor cu act de identitate asistați de unul dintre părinți sau tutore

–   minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate sau pentru cei puși sub interdicție li se eliberează certificatul de naștere la cererea părinților sau a reprezentantului legal

Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Persoanele arestate sau aflate în detenție depun la serviciul de stare civilă pe raza căruia se află locul de detenție cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administrația locului de detenție care certifică şi identitatea solicitantului


Act de identitate – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera certificat de naștere pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz


Traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume, dacă este cazul

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, se anexează şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume


Procura specială autentificată sau împuternicirea avocațială, dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

Dacă cererea se face prin avocat cu împuternicire avocațială aceasta se prezintă în original cu semnătura mandantului (clientului).

#thegov_search_66225f2c000ca:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut