Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Domiciliul copilului – la DGASPC – se instituie măsura plasamentului în regim de urgență.

22 martie 2021

Termen pentru soluționarea dosarului de înregistrarea tardivă a nașterii este de 90 zile 

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 19.5)


Certificat medical constatator al nașterii – original și fotocopie

În lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă fotocopia procesului-verbal privind identitatea declarată a mamei semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare


Certificatul de naștere al mamei, dacă este cazul – original și fotocopie

Dacă mama nu are nașterea înregistrată se prezintă procesul-verbal privind identitatea declarată a mamei semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare


Actul de identitate al tatălui, dacă este cazul – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.


Certificatul de naștere al tatălui, dacă este cazul – original și fotocopie


Actul de identitate declarantului – original și fotocopie

Dacă nașterea nu este declarată de unul dintre părinți


Declarație – original (Anexa 20)

Declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată la care anexează o fotografie color recentă de mărimea 3/4 cm


Declarație – original (Anexa 21)

Declarația părinților sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează o fotografie color recentă de mărimea 3/4 cm


Doar pentru persoana neînregistrată de sex feminin

Declarație – originala (Anexa 21.2)

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naștere a fost înregistrată


Dacă din declarație rezultă că persoana a dat naștere unui copil înregistrat, ofițerul de stare civilă solicită acesteia fotocopia certificatului de naștere al copilului.


Dacă părinții sunt căsătoriți

Certificatul de căsătorie al părinţilor – original și fotocopie

Dacă ambii părinți sunt cetățeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum și traducerea legalizată a acestuia,  apostilate /supralegalizate, după caz.

În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților. 


Declaraţie, dacă este cazul – original

Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se face numai după ce personalul cu atribuţii de stare civilă a stabilit datele referitoare la soţ, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie şi din verificările în R.N.E.P.


Dacă părinții sunt necăsătoriți

Declarația de recunoaștere a copilului – original (Anexa 41)

Declarația se dă în fața ofițerului de stare civilă, de către tată, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul și  consimțământul mamei.

Declaraţia cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în faţa OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în fața NOTARULUI PUBLIC


Expertiză psihiatrică, dacă este cazul – original

Tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.


Domiciliul copilului

Declarație – original (Anexa 19)

În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul


Declarație notarială – original

În cazul în care declararea nașterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinți, se prezintă declarația notarială a oricăruia dintre părinți, din care să rezulte domiciliul copilului; în situația în care niciunul dintre părinți nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unităților de poliție, copilul este înregistrat în R.N.E.P., cu domiciliul mamei


Numele/ prenumele copilului

Declarație, dacă este cazul – original

În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului


Declarație, dacă este cazul – original

Dacă părinții căsătoriți poartă nume de familie diferit, se solicită declaraţia scrisă dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public de către ambii părinţi cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;


Hotărâre cu privire la numele copilului – instanța de tutelă – original

În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie al copilului, instanța de tutelă hotărăște numele copilului și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere


În cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume, instanța de tutelă hotărăște prenumele copilului.


În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal – original (Anexa 18.1)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.


În cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul D.G.A.S.P.C.

Raportul de anchetă socială – original


Delegația și actul de identitate al reprezentatului DGASPC – original și fotocopie


Numele de familie şi prenumele copilului

Doar în cazul în care mama nu are nașterea înregistrată.

Propunerea de stabilire a numelui de familie şi a prenumelui copilului se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al nașterii şi din declarația de recunoaștere a tatălui prin Dispoziția Primarului.


Domiciliul copilului

Domiciliul copilului – la DGASPC – se instituie măsura plasamentului în regim de urgență.

#thegov_search_6655edf4b0270:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut