Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII COPILULUI CÂND UNUL DIN PĂRINŢI SAU AMBII SUNT CETĂŢENI STRĂINI SAU APATRIZI

22 martie 2021

Termen pentru declararea și înregistrarea nașterii – 30 zile

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Certificatul medical constatator al nașterii – original


Documentul de identitate al mamei și, după caz, al tatălui – original și fotocopie

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Permisul de ședere permanent eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

Paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

În lipsa actului de identitate al mamei, în cazul în care aceasta este cetățean român, declarantul prezintă fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unității sanitare și copia certificatului de naștere a mamei


Actul de identitate al declarantului – original și fotocopie


Certificatul de căsătorie al părinților copilului,  dacă este cazul – original și fotocopie

Dacă unul sau ambii părinți sunt cetățeni români, iar căsătoria acestora a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților

Dacă ambii părinţi sunt cetăţeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, apostilat/supralegalizat, precum şi traducerea legalizată a acestuia.

Dacă părinţii solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine în faţa cărora a fost oficiată căsătoria, dau în faţa ofiţerului de stare civilă o declarație potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 18.1


Declarație, dacă este cazul – original (Anexa 41)

Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul și consimțământul mamei

Declarația cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în fața OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în fața NOTARULUI PUBLIC


Domiciliul copilului

Declarație, dacă este cazul – original (Anexa 19)

În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul


Declarație notarială, dacă este cazul – original

În cazul în care declararea nașterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinți, iar domiciliul acestora nu este comun, se prezintă declarația notarială a oricăruia dintre părinți, din care să rezulte domiciliul copilului;


Numele/ prenumele copilului

Declarație, dacă este cazul – original

În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului


Declarație, dacă este cazul – original

Dacă părinții căsătoriți poartă nume de familie diferit, se solicită declaraţia scrisă dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii părinţi cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;


Hotărâre cu privire la numele copilului – instanța de tutelă, dacă este cazul – original

În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie al copilului, instanța de tutelă hotărăște numele copilului și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere

În cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume, instanța de tutelă hotărăște prenumele copilului.


În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal , dacă este cazul – original (Anexa 18.2)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

#thegov_search_65e1fa4349af7:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut