Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNREGISTRAREA DECESULUI – DOCUMENTE NECESARE

23 martie 2021

Termenul de declarare al decesului este de 3 zile sau 24 ore, după caz 

Actul de deces se întocmește la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Se eliberează certificatul de deces doar persoanelor îndreptățite

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Certificatul medical constatator al decesului – original

Înaintea declarării decesului vă recomandăm să fotocopiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.


Certificatul de naștere al decedatului – original și fotocopie

În cazul în care declarantul nu poate prezenta actele de stare civilă ale decedatului, acesta declară, în scris, motivul neprezentării certificatelor de stare civilă, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

În cazul în care declarantul nu poate prezenta actul de identitate al decedatului, acesta obține de la serviciul public comunitar de evidența persoanelor Comunicarea datelor cu caracter personal.

Pașaportul, actul de identitate, permisul de ședere permanentă sau permisul de ședere temporară se reține spre anulare la starea civilă


Certificatul de căsătorie al decedatului, după caz – original și fotocopie


Actul de identitate al decedatului, în original


Documentul de identitate al declarantului – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens. 


Livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat, dacă este cazul – original


Aprobarea Parchetului, dacă este cazul – original

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii


Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat

Declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului

Certificatul medical constatator al decesului (original)


Dovada eliberată de poliție sau de parchet (original)


ELIBERAREA CERTIFICATULUI

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)

Certificatul de deces se poate elibera doar persoanelor îndretățite

SE CONSIDERĂ PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE:

– membrii familiei

– persoane care au un contract de întreținere sau un drept de uzufruct viager etc.

– persoana desemnată prin testament

În vederea eliberării certificatului de deces, declarantul trebuie să facă dovada gradului de rudenie prin certificatele de stare civilă sau a calității de persoană îndreptățită prin testament, contract de întreținere, contract de vânzare cumpărare cu clauză de uzufruct viager etc. 


Act de identitate – original și fotocopie


Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.


Adeverința de înhumare sau de incinerare:

  • După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.
  • Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului care a eliberat adeverința.
  • Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetățean român al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinței eliberate de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română și autentificată
  • Când decesul cetățeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră al României, adeverința de înhumare sau de incinerare se eliberează în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorități
  • Dacă decesul unui cetățean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în țară, eliberarea adeverinței de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei
  • Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverința de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.
#thegov_search_65e1b6da047ef:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut