Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

“Sectorul 5 al Municipiului București”, organizează licitație publică in data de 26.05.2022 pentru închirierea a 34 construcții provizorii (chioșcuri) destinate comercializării de presă, carte și flori, aflate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

4 mai 2022

„Sectorul 5 al Municipiului București, organizează licitație publică pentru închirierea a 34 construcții provizorii (chioșcuri) destinate comercializării de presă, carte și flori, aflate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

A)    Informatii generale privind autoritatea contractanta

Denumirea autoritățíi contractante : Sectorul 5 al Municipiului București

Codul de identificare : 4433953

Sediul : București, Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11,

Date de contact:  Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al sectorului 5, e-mail patrimoniu@sector5.ro <mailto:patrimoniu@sector5.ro>  ,  telefon 021.314.43.18 int. 1063,

Persoana de contact –  Iamandi Claudiu.

B)    Informații generale privind obiectul licitației publice

       Obiectul licitației este închirierea a 34 de construcții provizorii (chioșcuri)  pentru comercializarea de presă, carte, flori în amplasamentele stabilite de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București și care sunt menționate în Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 28/07.04.2022.

       Suprafața unei construcții provizorii (chioșc) este de 4,86 mp și suprafața amplasamentului este de 5 mp, iar suprafața de expunere va fi conform prevederilor legale.

C)    1.Informații privind documentația de atribuire

Documentația de atribuire este constituită din : caietul de sarcini,

fisa de date a procedurii,

contractul-cadru conținând clauzele contractuale obligatorii,

formularele si modelele de documente.

2.Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentației de atribuire:

       Documentația  de atribuire  poate  fi  obținută gratuit , prin accesarea  directă  și  nerestricționată  a  unui  fișier  electronic disponibil  pe  site-ul  www.sector5.ro

-varianta 1: se descarcă gratuit fisierul electronic de pe site-ul autorității contractante, www.sector5.ro

-varianta 2: se descarcă gratuit Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.28/07.04.2022 ce se află postată pe site-ul autorității contractante la adresa : https://sector5.ro/hotararea-nr-28-07-04-2022-pentru-modificarea-și-completarea-hotararii-consiliului-local-nr-34-26-02-2021-privind-inchirierea-prin-licitatie-publica-a-constructiilor-provizorii-chioscuri-raportate/

       3. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obţine relatii cu privire la intrarea in posesia documentatiei de atribuire:  Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al sectorului 5, e-mail patrimoniu@sector5.ro <mailto:patrimoniu@sector5.ro>  ,  telefon 021.314.43.18 int. 1063, persoana de contact –  Iamandi Claudiu.

        Persoana interesată poate solicita clarificări privind documentația de atribuire până cel târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunere.

D)    Informaţii privind ofertele:

Pentru a putea participa la licitatie fiecare participant trebuie să intre în posesia documentației de atribuire, să plăteasca taxa de înscriere la licitație, să depună garanția de participare și să depună oferta completată conform prevederilor din documentația de atribuire.

1.      Ofertele se redactează în limba română și vor fi elaborate în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

2.      Ofertele se  depun  cu cel  puțin 24  de  ore  înainte  de  data  organizării licitației.

3.      Data si ora limită de depunere a ofertelor : 25.05.2022, ora 10.00

Data și ora deschiderii ofertelor: 26.05.2022, ora 12.00.

       4. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  la sediul Primăriei Sector 5 din strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5, București, în plic sigilat și ștampilat, care se înregistrează în ordinea primirii lor.

       5. Taxa de înscriere la licitație este 20 lei și se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 al Municipiului București, cod fiscal 38320436,  contul RO39TREZ70521180250XXXXX (plata cu cardul), Poșta Română(numerar), sucursala CEC (numerar). 

        6. Fiecare participant va depune oferta într-un singur exemplar, pentru o construcție provizorie (chioșc) supusă închirierii.

Pe plicul sigilat se va scrie : ,, Construcția provizorie nr. ____, denumirea ofertantului și adresa sediului ofertantantului.”   

        7. Fiecare participant poate depune câte o ofertă pentru una sau  mai multe  construcții provizorii (chioșcuri), numărul construcțiilor provizorii ofertate nefiind limitat.

        8. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

26.05.2022, ora 12.00 la sediul  Sectorului 5 al Municipiului București , strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sala de ședințe.

       9. Garanția de participare este obligatorie  și reprezintă echivalentul a 4 (patru) chirii, va fi plătită în lei,  valoarea acesteia fiind calculată raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/lună x suprafața construcției provizorii (chioșc).

Garanția de participare la licitație, aferentă fiecărei zone fiscale, este următoarea :

–    pentru ZONA A – 1263,6 lei

–    pentru ZONA B – 777,6 lei;

–    pentru ZONA C – 583,2 lei;

–    pentru ZONA D – 291,6 lei.

În cazul în care participantul solicită să participe cu oferta pentru mai multe locații, garanția de participare va fi depusă pentru fiecare construcție provizorie (chioșc) raportat la amplasamentul  stabilit.

Garanția se poate constitui :la casieria Primăriei Sector 5 a Municipiului București sau în contul de garanții RO21TREZ 7055 006X XX00 0202 deschis la Trezoreria Sectorului 5 al Municipiului București, cod fiscal 4433953, până la ora și data limită de depunere a ofertelor.

E)    Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei

Litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere se soluționează de către instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Termenul maxim pentru sesizarea instantei este de 30 de zile de la data de la care petentul a avut cunostinta de documentul cu privire la care se face sesizarea.

F)     Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

Anunțul de licitație se publică cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, după cum urmează:

•    Anunțul de licitație a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr.84. Partea a VI-a în data de 03.05.2022.

•    Anunțul de licitație se publică într-un cotidian de circulație națională ( Ziarul JURNALUL din data de 05.05.2022) și într-unul de circulație locală (Ziarul NEWS din data de 05.05.2022).

•    Anunțul de licitație se posteaza pe site-ul Primăriei Sector 5 https://sector5.ro/ în data de 05.05.2022.”

#thegov_search_666d4dc6882dd:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut