Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul Implementare și Monitorizare Proiecte – Direcția de Dezvoltare – Direcția Generală de Dezvoltare și Resurse Umane, cu proba scrisă în data de 28.09.2023

28 august 2023

PRIMĂRIA SECTORULUI 5
Organizează concurs de promovare în conformitate cu dispozițiile H.G. Nr. 611/2008 privind
dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ pentru ocuparea
funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Implementarea și
Monitorizarea Proiectelor – Direcția de Dezvoltare – Direcția Generală de Dezvoltare și Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, la sediul din Str. Fabrica
de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5
PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 28.09.2023 ORA 10.00 (proba interviu va fi anunțată după proba
scrisă)
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE – SERVICIUL IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA
PROIECTELOR
– o funcție publică de conducere vacantă de Șef Serviciu
Condiții de participare:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 5 ani;
 • candidații trebuie sa fie absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul
  administrației publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu
  diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
  modificările si completările ulterioare.
  Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile art.465 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și ale art.483 alin.(2) lit.a)-
  lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
  completările ulterioare;
  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
  Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei
  Sectorului 5 www.sector5.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, de la data de
  29.08.2023 până la data de 18.09.2023, ora 1600 si trebuie sa conțină:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor
  specializări;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada
  lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare
  ocupării funcției publice;
 • cazierul administrativ;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
  anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice,
  management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz
 • curriculum vitae, modelul comun european.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru
  conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
  Informații referitoare la conținutul dosarului, atribuțiile postului, bibliografia, tematica, condițiile generale
  si condițiile specifice prevăzute in fisa postului vor fi afișate la sediul instituției si pe site-ul Primăriei
  Sectorului 5 www.sector5.ro.
  Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Primăriei Sectorului 5 din str.
  Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, precum si la numărul de telefon: 021.314.43.18 /int.1116 –
  persoana de contact Cocalcu Cristina – inspector – Direcția de Resurse Umane – email :
  resurseumane@sector5.ro .
  Proba interviu va fi anunțată după proba scrisă
#thegov_search_66a0689f29c38:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut