Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ANUNŢ privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) destinate comercializării de presă, carte și flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

22 iunie 2021

ANUNŢ

privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) destinate comercializării de presă, carte și flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

 1. Informații generale privind licitația publică

           Autoritatea contractantă este Sectorul 5 al Municipiului București, având codul de identificare 4433953, cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5, București, Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al sectorului 5, e-mail patrimoniu@sector5.ro ,  telefon 021.31443.18 int. 1063, persoana de contact –  Grigore Georgiana.

 • Informații generale privind obiectul licitației publice

           Obiectul licitației este închirierea a 40 de construcții provizorii (chioșcuri)  pentru comercializarea de presă, carte, flori în amplasamentele stabilite de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București și care sunt menționate în Anexa 1, parte integrantă din prezentul anunț.

           Suprafața unei construcții provizorii (chioșc) este de 4,86 mp si suprafața amplasamentului este de 5 mp, iar suprafața de expunere va fi conform prevederilor legale.

 • Informații privind modalitatea de atribuire

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 34 din 26.02.2021, Primăria Sectorului 5 atribuie prin licitație publică închirierea construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentele stabilite, destinate comercializării de presă, carte, flori pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Documentația de atribuire se poate obține de orice persoană interesată în urma transmiterii unei solicitări de participare la procedură și cuprinde caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul de închiriere, formulare și modele de documente.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin doua oferte.

Pentru înscrierea la licitație trebuie achitată taxa de înscriere in valoare de 20 lei .

Documentația de atribuire va putea fi obținută de la sediul Primăriei Sector 5 după achitarea contravalorii documentației, în suma de 50 lei ( stick/CD/suport de hârtie).

Contravaloarea Documentației de licitație și a taxei de înscriere la licitație se vor achita la casieria Primăriei Sector 5 a Municipiului București.

Persoana interesată poate solicita clarificări privind documentația de atribuire până cel târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data limita pentru depunere.

 • Informații privind ofertele.
 • Data si locul la care se va desfășura ședința publică  de deschidere a ofertelor

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru un spațiu supus închirierii.

Ofertele se redactează in limba română și vor fi elaborate in conformitate cu prevederilor OUG 57/2019.

Solicitanții pentru a putea participa la licitație trebuie sa depună la sediul Primăriei din strada Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5, București oferta care se înregistrează de autoritatea contractantă.

Dosarul cu oferta financiară se va depune separat de plicul conținând documentele de eligibilitate. Cele două dosare vor fi puse în plicuri separate, sigilate și ștampilate, care la rândul lor vor fi depuse într-un alt plic sigilat. Pe acest plic se va indica obiectul licitației pentru care se depune oferta, numărul de identificare si adresa construcției provizorii.

Plicul sigilat va fi însoțit de scrisoarea de înaintare, împuternicirea ( daca este cazul) și dovada depunerii garanției de participare.

Dosarul conținând documentele de eligibilitate va conține un opis al documentelor depuse și un memoriu privind activitatea desfășurată de ofertant. Ofertantul va numerota, semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație.

Adresa la care se depun ofertele și la care se va desfășura ședința publică este strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5, București.

 • Data  și ora limită pentru depunerea ofertei: 14.07.2021; ora 9.00;                        
 • Data și ora deschiderii ofertelor: 14.07.2021; ora 9.30.
 • Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii

Litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere se realizează potrivit legii contenciosului administrativ (Lg. 554/2004).

 • Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor ,după cum urmează:

 • Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a in data de 22.06.2021.
 • Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare către într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală in data de 22.06.2021.
 • Anunțul de licitație a fost postat pe site-ul Primăriei Sector 5 https://sector5.ro/ în data de 22.06.2021.

Participanții la licitație

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică autorizată sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)   a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; Garanția este obligatorie si nedepunerea garanției conduce la anularea ofertei.

b)   a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate și în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

c)   are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și contribuțiilor către bugetul consolidat al statului;

d)   nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Important: Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Anularea procedurii

Comisia de evaluare are obligația de a anula procedura dacă după deschiderea plicurilor nu sunt cel puțin două oferte care sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire conform prevederilor legale prevăzute în art. 342 din OG 57/2019.

Alte cerințe:

 • Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu denumirea ofertantului, precum și sediul social al acestuia;
 • Garanția de participare este calculată în funcție de ZONĂ, astfel:
 • pentru ZONA A – 1263,6 lei
 • pentru ZONA B – 777,6 lei;
 • pentru ZONA C – 583,2 lei;
 • pentru ZONA D – 291,6 lei.
 • Oferta de preț constă în suma oferită exprimată în lei/mp/lună în funcție de care se calculează chiria spațiului, cel puțin egală cu prețul de pornire aprobat;
 • Prețul minim de pornire a licitației este de:

       –    65 lei/mp/ lună – ZONA A;

       –    40 lei/mp/ lună – ZONA B;

       –    30 lei/mp/ lună – ZONA C;

       –    15 lei/mp/ lună – ZONA D.

 • Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului de la data limită de depunere a ofertelor până în momentul finalizării procedurii prin anularea acesteia sau încheierea contractului de închiriere;
 • Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
 • Este obligatorie menționarea atât pe plicul exterior cât și pe oferta de preț numărul chioșcului și ZONA pentru care se depune oferta.
 • Un agent economic, poate deține un singur contract de închiriere, limita aplicându-se și în cazul în care mai mulți agenți economici au același beneficiar real în sensul Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Amplasamentele construcțiilor provizorii

Nr.
Crt.
CantNr. chioscNr.
 inventar
Adresa
 Zona
preț/mpSuprafata
amplasament
Garantie de participare
1114473Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
2124474Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
3134475Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
4144476Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
5154477Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
6164478Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
7174479Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
8184480Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
9194481Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
101104482Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
111114483Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
121124484Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
131134485Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
141144486Bdul Eroilor – Spitalul UniversitarA654,861263,6
151154492Piata CotroceniA654,861263,6
161164493Piata CotroceniA654,861263,6
171174516Calea Rahovei x Sos Ferentari (Mega Image)A654,861263,6
181184519Calea Rahovei x Str AmurguluiA654,861263,6
191194518Calea Rahovei nr 311 (liceul Dimitrie Bolintineanu)A654,861263,6
201204517Calea Rahovei x Sos Ferentari (Mega Image)A654,861263,6
211214504Str Petre Ispirescu x Calea RahoveiB404,86777,6
221224496Sos Alexandriei nr 11B404,86777,6
231234491Calea Rahovei x Sos Progresului nr 250A654,861263,6
241244494Str Elefterie nr 2A654,861263,6
251254505Str Petre Ispirescu x Calea RahoveiB404,86777,6
261264495Str Elefterie nr 2A654,861263,6
271274471Str Soldat Vasile Croitoru nr 1B404,86777,6
281284502Str Margeanului x Str BarcaB404,86777,6
291294472Str Soldat Vasile Croitoru nr 1B404,86777,6
301304500Str Margeanului nr 42B404,86777,6
311314503Str Margeanului x Str BarcaB404,86777,6
321324501Str Margeanului nr 42B404,86777,6
331334487Calea 13 SeptembrieA654,861263,6
341344470Sos Alexandriei x Str PosadaB404,86777,6
351354498Sos Viilor nr 96C304,86583,2
361364489Str Mihail Sebastian vis a vis de Complex ProsperA654,861263,6
371374499Sos Viilor nr 96C304,86583,2
381384490Str Mihail Sebastian vis a vis de Complex ProsperA654,861263,6
391394488Calea 13 SeptembrieA654,861263,6
401404497Sos Alexandriei nr 11B404,86777,6
#thegov_search_6656e40b2494b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut