Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Concurs de ocupare a funcției contractuale vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul Operațional – Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, organizat în data de 30.10.2023, ora 10:00.

5 octombrie 2023

ANUNȚ

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, INSTITUȚIE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL DESCENTRALIZATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

Organizează concurs de recrutare în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a prevederilor art. IV din Ordonanța nr.34/2023  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din cadrul Serviciului Operațional – Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, instituție publică de interes local descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 5, respectiv postul P1 pe perioadă nedeterminată, la sediul din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, proba scrisă în data de 30.10.2023, ora 10:00, proba interviu va fi susținută în data de 03.11.2023

Serviciul Operațional

Șef serviciul operațional – P1

CONDIȚII SPECIFICE:

 •    Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 •        Pentru postul de conducere – Șef Serviciu Operațional din cadrul Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 încadrarea se va face pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master;
 • Vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

DOSARELE DE CONCURS PENTRU ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

 • formular de înscriere la concurs, conform anexei atașate; 
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen

de valabilitate; 

 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după

caz; 

 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste

vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Certificatul de cazier

judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la art.35 alin. (1) lit. f) din H.G.nr.1336/2022, anterior datei de susținere a probei scrise; 

 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de

familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

 • curriculum vitae, model comun european. 

 Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

CONDIŢIILE  DE PARTICIPARE:

În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor se va face în perioada 05.10.2023-18.10.2023 până la ora 1600 la  sediul Primăriei Sectorului 5 din  București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 – Direcția de Resurse Umane;

 • 20.10.2023 ora 15:00 afișare rezultate selecție dosare ;
 • 23.10.2023 până la ora 13:30 depunere contestații selecție dosare ;
 • 24.10.2023 până la ora 16:00 soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare;

Proba scrisă se va desfășura în data de 30.10.2023 ora 10:00 pentru funcția contractuale de conducere vacantă de Șef Serviciu Operațional pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: luni-vineri, câte 8 ore/zi, Compartimentul Achiziții Publice – Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, la sediul Primăriei Sectorului 5 situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5,  iar data interviului va fi  comunicată ulterior, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Informații suplimentare la tel. 021.314.43.18 interior 1116 – persoana de contact Cocalcu Cristina – inspector superior–  Direcția de Resurse Umane.

Proba interviu se va susține în  data de 03.11.2023  .

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”.

#thegov_search_666e4e2e4fa65:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut