Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Locuințe din fondul locativ

 

 

LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV

 1. Obținerea unei locuințe din fondul locativ de stat

 2. Acte necesare în vederea repartizării unei locuințe

 3. Criterii pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor prevăzute de Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată

 4. Criterii de selecție stabilite prin punctaj

 5. Criterii privind extinderile de spații de locuit, disponibilizate în cadrul aceleiași unități locative

 6. Acte necesare privind extinderile unor spații disponibilizate în cadrul aceleiași unități locative

 7. Criterii privind repartizarea garajelor

 8. Programul de lucru


Conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată, cât și a H.C.L Sector 5 nr. 49/19.03.2004, vor avea acces la o locuinţă din fondul locativ de stat în vederea închirierii familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar, pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Persoanele care pot beneficia de o locuinţă din fondul locativ al Primăriei Sectorului 5 trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 5, iar cererile şi actele justificative necesare se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 situată în cadrul Primăriei, la parter.


Criterii şi ordinea de prioritate care se vor avea în vedere atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat:

 • condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
 • numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
 • starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
 • vechimea cererilor, cât și venitul, respectiv salariul sub venitul net pe economie.

   

Persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate, precum şi tinerii în vârstă de până la 35 de ani vor primi soluţionare la cererile depuse, în funcţie de fondul de locuinţe disponibil ce urmează a fi repartizat de către PMB, prin Administrația Fondului Imobiliar.


Fondul de locuințe al PMB, repartizabil la nivelul Sectorului 5, potrivit Regulamentului de repartizare  a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat și anexat la H.C.G.M.B. nr. 42/13.02.2003, este alcătuit din:

 • locuințe disponibilizate din mișcarea a II-a (eliberate prin deces, mutarea foștilor chiriași în locuințe noi sau în locuințe proprietate personală, rezilierea contractelor existente), denumite locuințe convenabile;
 • locuințe sociale.

Cei ce doresc să obţină o locuinţă din fondul locativ de stat trebuie să se prezinte la Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Sectorului 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1, Bucuresti, sector 5, unde va completa o cerere tip, urmând să anexeze următoarele documente justificative necesare întocmirii dosarului, în baza Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată şi modificată:

 1. Copii certificate, livret de familie stare civilă şi C.I. pentru membrii familiei;
 2. Dacă solicitantul nu locuieşte la adresa la care are domiciliul stabil, va preciza acest lucru în declaraţia notarială;
 3. Declaraţie autentificată de la notarul public din care să rezulte că atât solicitantul cât şi ceilalţi membrii ai familiei (prin familie se înţelege solicitant, soţ/soţie şi copii, care vor fi nominalizaţi, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu deţin în proprietate o locuință, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1.01.1990, sau locuinţă aparţinând unităţii unde îşi desfăşoară activitatea, nu au beneficiat de credit subvenţionat în vederea achiziţiei de locuinţe sau execuţie pt. realizarea unei locuinţe de la bugetul de stat, nu dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat și solicitantul va preciza unde şi în ce calitate locuieşte în fapt familia sa;
 4. Adeverinţe de salariat cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare membru de familie, talon de pensie (limită de vârstă, invaliditate, handicap, de urmaș, de întreținere), talon/extras bancar sau declaraţie de venit;
 5. Alte acte justificative (hot. de divorţ și partaj, acte de sănătate (certificat de handicap, scrisoare medicală), certificat de revoluţionar, – dacă este cazul);
 6. Adresă de la secţia de poliţie-serviciul de evidenţă computerizată a persoanei, privind domiciliile pe care le-au avut;
 7. Adresă de la direcţia de impozite şi taxe locale din care să rezulte că nu au figurat şi nu figurează cu proprietate la domiciliile avute conform adresei de la secţia de poliţie (soţ, soţie şi copiii majori).
 8. Sentinţă judecătorească definitivă și irevocabilă de încredinţare a minorilor, pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de tată;
 9. Sentinţă judecătorească de evacuare şi procesul verbal de punere în aplicare a sentinţei sau somaţia de evacuare în cazul în care solicitantul este evacuat din locuinţa retrocedată fostului proprietar, inclusiv chiriașii evacuați, adresă de la administrația fondului imobiliar, din care să rezulte motivul rezilierii contractului de închiriere;
 10. Solicitantul, în vârstă de 18 ani, provenit din centru de ocrotire socială, va prezenta acte doveditoare în acest sens;
 11. Solicitanţii au obligaţia de a prezenta adeverinţă eliberată de primăria de sector pe raza căreia au locul de muncă din care să reiasă că nu figurează cu cerere privind repartizarea unei locuinţe, înregistrată la autoritatea respectivă, iar solicitanţii cadre militare, medici rezidenţi, salariaţi ai M.AP.N., M.A.I., S.R.I. adeverinţe care să ateste că nu figurează cu cerere privind repartizarea unei locuinţe prin programe derulate de/pentru instituţiile respective.

ATENȚIE ! Solicitantul are obligaţia să aducă la cunoştinţa Primăriei Sectorului 5 orice modificare survenită faţă de situaţia de la data depunerii cererii.


 

Criterii pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor prevăzute de Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată:

 1. Au acces la o locuinţă socială, în vederea închirierii:
 • familiile (soţul şi soţia acestuia) sau persoanele cu domiciliul stabil în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti;
 • familiile sau persoanele al căror venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința (venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declarației  de venit și a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale);
 • au prioritate la repartizarea unei locuințe persoanele (rude de gradul I) care locuiesc într-un imobil care are dependințe în comun și dispune de spațiu rămas liber.
 1. Nu pot beneficia de locuinţe sociale, persoanele sau familiile care:
 • dețin în proprietate o locuinţă;
 • au înstrăinat o locuinţă după data de 01 ianuarie 1990;
 • au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe după data de 01 ianuarie 1990;
 • deţin, în calitate de chiriaș, o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
 • au renunțat sau li s-a reziliat un contract de închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat după data de 01 ianuarie 1990 (rezilierea contractului din orice motiv);
 1. Vor fi considerate cazuri speciale următoarele categorii de solicitanţi:
 • chiriaşii din imobile naţionalizate, restituite foştilor proprietari în baza Legii nr. 112/1995 sau a Legii nr. 10/2001;
 • tinerii cu vârsta de până la 35 ani;
 • tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
 • invalizi de gradul I şi II;
 • persoane cu grad de handicap;
 • pensionarii;
 • veteranii şi văduvele de război;
 • beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • alte persoane sau familii îndreptățite.
 1. În cazul în care un membru al familiei a părăsit locuința, solicitantul sau titularul contractului de închiriere va prezenta o declarație autentificată la notarul public din care să rezulte că nu poate prezenta acte pentru acesta și nu cunoaște alte date.

Locuinţele din fondul de stat existent, libere de contract (locuinţe la mişcarea a II-a) pot fi repartizate la solicitarea expresă, numai persoanelor şi familiilor ce se regăsesc pe lista de priorităţi aprobată de Primăria Sectorului 5, cu analizarea solicitării în cadrul Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe în vederea repartizării.


 

Criterii de selecție stabilite prin punctaj

1.Vechimea cererii petentului:

                                                  Mai puțin de 1 an…………………………………….1 punct

                                                  1-2 ani………………………………………….……….2 puncte

                                                  3-4 ani……………………………………………….….3 puncte

                                                  5-6 ani……………………………………………….….4 puncte

                                                  6-10 ani…………………………………………………6 puncte

                                                  peste 10 ani  ……………………………………………8 puncte     

 1. Condiţii de locuit:

2.1.   – 1 persoană/1 cameră

         – 2 persoane/2 camere

         – 3 sau 4 persoane/3 camere

         – peste 4 persoane/4 camere

Punctaj: 1 punct pentru fiecare membru al familiei care nu are asigurată norma locativă şi pentru alte persoane care locuiesc cu domiciliul stabil la adresa solicitantului şi nu au îndeplinită norma locativă, nefăcând parte din familie aşa cum e definită aceasta prin art. 17 din Legea nr. 114/1996.

2.2. Calitatea în care solicitantul locuieşte cu domiciliul stabil:

Tolerat la părinţi/copii……………………………………………………………………1 punct

Chiriaş la proprietar………………………………………………………………………2 puncte

Persoane care locuiesc cu contract de închiriere în imobile retrocedate……………….10 puncte

Persoane care au locuit legal în imobile retrocedate  şi care în prezent se află în imobil fără forme legale…………………………………………………………………………….15 puncte

Persoane evacuate în baza unui titlu executoriu……………………………………….20 puncte       

 1. Situaţia socială:

3.1. Venitul mediu net lunar pe membru de familie:

Mai mic decât salariul minim pe economie……………………………………………10 puncte

Între salariul minim pe economie şi venitul mediu net pe economie ……………….…. 8 puncte

Peste venitul mediu net pe economie ……………..…………………………..………..6 puncte

    3.2.   Număr copii aflaţi în întreţinere:

1-2 copii………………………………………………………………………………….1 punct

3-4 copii…………………………………………………………………………………2 puncte

peste 4 copii……………………………………………………………………………..3 puncte          

       3.3.   Starea sănătăţii:

Handicap grav și accentuat şi invaliditate gr. I şi gr. II………………………………..3 puncte

Handicap mediu și ușor şi invaliditate gr. III………………………………………….2 puncte

Certificat medical fără invaliditate…………………………………………………….1 punct

 1. Categorii sociale:

Nu realizează venit……………………………………………………………………..0 puncte

Salariaţi…………………………………………………………………………………3 puncte

Pensionari………………………………………………………………………………5 puncte

Şomeri, persoane beneficiare de ajutor social…………………………………………2 puncte

Veterani şi văduve de război, revoluţionari eroi martiri, răniţi, invalizi şi urmaşii

acestora, foşti deţinuţi politici şi urmaşii acestora…………………………………….5 puncte

Tineri instituţionalizaţi………………………………………………………………..5 puncte

Repatriați………………………………………………………………………………5 puncte

NOTĂ
* Se acordă 3 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat medical invaliditate sau/şi handicap de gradul I, II şi III, urmând ca acestea să se cumuleze.
* La egalitate de puncte prioritatea se stabileşte în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Primăria Sectorului 5.
* Vor fi incluse în liste cu ordinea de prioritate, doar dosarele care sunt complete şi cele care sunt reactualizate anual.

 

Criterii privind extinderile de spații de locuit, disponibilizate în cadrul aceleiași unități locative

Conform Anexei nr. 4 din H.C.L. Sector 5 nr. 49/19.03.2014 au acces la repartizarea acestor spații persoanele (familiile), care dețin conform unui contract de închiriere, un spațiu având dependințele la comun și solicită extindere – respectiv repartizarea altui spațiu rămas liber (prin deces, renunțare la contract) din cadrul aceluiași apartament având dependințeșe în comun.


În vederea întocmirii dosarelor privind extinderile pentru spații disponibilizate în cadrul aceleiași unități locative, respectiv repartizarea spațiilor libere cu dependințe la comun, sunt  necesare următoarele documente justificative:

 • contractul de închiriere reactualizat ;
 • chitanţe privind achitarea chiriei ;
 • adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte că solicitantul se află cu cotele de întreţinere achitate la zi ;
 • copii certificate de naştere, livret de familie şi C.I. pentru membrii familiei ;
 • declaraţie autentificată de la notarul public din care să rezulte că atât solicitantul cât şi ceilalţi membrii ai familiei(prin familie se înțelege solicitant, soț/soție și copii, care vor fi nominalizați, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990, sau locuință aparținând unității unde își desfășoară activitatea, nu au beneficiat de credit subvenţionat în vederea achiziţiei de locuinţe sau execuţie pentru realizarea unei locuinţe de la bugetul de stat, nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
 • adeverinţă de salariu sau declaraţie de venit (pentru membrii majori ai familiei) ;
 • alte acte justificative (hotărâre de divorţ, acte de sănătate) dacă este cazul ;
 • adresă de la Secţia de Poliţie – Serviciul de Evidenţă a Persoanei privind domiciliile pe care le-au avut până în prezent (soţ, soţie şi copiii majori) ;
 •  
 • adresă de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 din care să rezulte că nu au figurat şi nu figurează cu proprietate la domiciliile avute conform adresei de la Secţia de Poliţie (pentru toţi membrii majori ai familiei) .

Criterii privind repartizarea garajelor

Conform anexei nr. 6 din H.C.L. Sector 5 nr. 49/19.03.2014, au acces la aceste spații persoanele care au domiciliul  stabil și dețin în proprietate sau cu contract de închiriere o locuință (un apartament), în imobilul care dispune de anexe gospodărești (garaj).

Pentru întocmirea dosarelor privind repartizarea garajelor sunt necesare următoarele documentele justificative:

 • adresă de la A.F.I. din care să rezulte situația juridică a garajului;
 • copie act de identitate (soţ, soţie);
 • declaraţie notarială de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte acordul de repartizare a garajului pe numele solicitantului;
 • copie permis de conducere;
 • copie contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere actualizat, pentru spaţiul de la adresă;
 • copie certificat de înmatriculare;
 • certificat de atestare fiscală;
 • certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului (pentru cei care deţin firmă).

Dosarele complete se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5, aflată la parterul instituției.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Biroului Spații și Spații cu Altă Destinație sau la numărul de telefon 021.314.43.18/int. 181.

Programul de lucru cu publicul al Biroului Spații și Spații cu Altă Destinație:

Marți: 09.00 – 11.00

Joi:     13.00 – 16.00

#thegov_search_66910e27f23c3:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut