Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Autorizări Comerciale

Atentie!

 Operatorul cu drept exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Sectorului 5, conform H.C.L. 67/23.03.2020 este SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp C63, Etaj 2, Sector 5, Bucureşti

Telefon : 0314.334.577 / 0726.708.066

Email: comercial@salubrizare5.ro

Acordul de funcționare


 

 În vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sector 5, de marţi până joi între orele 09.00 și 15.00, următoarele documente:
  a. Cererea prevăzuta în Anexa 3 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016 completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;
  b. Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;
  c. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau administrator, în copii certificate cu originalul;
  d. Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
  e. Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, contractul de vânzare – cumpărare / închiriere– înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială – , contract de comodat, asociere, etc., după caz, în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de schița/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul;
  f. Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;
  g. Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  h. Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată și autorizația PMB pe anul în curs, în copie certificată cu originalul;
  i. Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016, în original;
  j. Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016;
  k. Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
      i. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/30.09.2016;
     ii. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;
    iii. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
    iv. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/30.09.2016;
    v. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul, sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;
  l. Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;
  m. Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Autorizație privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor – Acte necesare


  În vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 București, Sector 5, de marţi până joi, între orele 09.00 – 15.00, următoarele documente:
  a) Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original;
  b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau
administrator, în copii certificate cu originalul;
  c) Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
  d) Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare – cumpărare / contractul de închiriere – înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială – , contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de schița/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul;
  e) Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, în copie certificată cu originalul;
  f) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  g) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata și autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;
  h) Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;
  i) Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;
  j) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
    I. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico -sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, prevăzută în anexa
9 a H.C.L. S5 nr. 89/2016;
   II. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;
  III. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
   IV. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov , dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația conform Anexa 10 la HCL S5 nr. 89/2016;
  sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;
  k) Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;
  l) Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia;
  m) Certificat fiscal în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

IMPORTANT!

n) Potrivit HCGMB nr. 219 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2023, Anexa 1, punctul 4.9., „Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizație privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională –
CAEN:
– Pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3559 lei;
– Pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4744 lei.

TAXA PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA SE ACHITA IN CONTUL RO88TREZ70521160250XXXXX

Autorizație privind desfășurarea activităților de terase sezoniere


 

  Pentru emiterea și eliberarea autorizației de funcționare pentru terase sezoniere agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale  următoarele documente:
  – cerere tip,
  – actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie;
  – autorizație de funcționare pentru spațiul comercial autorizat emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza H.C.L.S5 nr. 89/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie ;
  – aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public emis de Primăria Sectorului 5 – copie ;
  – dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocupare a domeniului public, la Directia de Impozite și Taxe Locale Sector 5 – copie;
  – dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;
  – dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  – declarație privind clasificarea unitații – pentru alimentatie publica (conf. HG nr. 843/1999);
  – declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică;
  – declarație conform căreia terasa este amplasată la o distanță de minimum 100 m de școli, gradinițe, licee.

Autorizație privind desfășurarea activității de comerț de întâmpinare


 

  Pentru emiterea și prelungirea autorizației de funcționare pentru comerțul de întâmpinare, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 următoarele documente:
  – cerere tip
  – actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie;
  – acordul de funcționare pentru punctul de lucru, emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza HCLS5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie;
  – aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public conform Anexei 2 la prezentul regulament, emis de Primăria Sectorului 5 – în copie ;
  – dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Directia Impozite și Taxe Locale Sector 5 – copie;
  – dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;
  – dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  – declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Autorizație privind desfășurarea activității de comercializare presă, carte, flori


 

 În vederea obținerii autorizației de funcționare pentru comercializare presă, carte, flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, agenții economici vor depune la Biroul Autorizare Activități Comerciale următoarele documente :

  – cerere tip
  – actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. a acestuia, în copie ;
  – aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contract de închiriere al chioșcului) ;
  – dovada achitării chiriei în conformitate cu prevederile HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București;
  – certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;
  – certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
  – contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  – declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor

Autorizația privind desfășurarea activității de comerț ambulant


 

Pentru emiterea și prelungirea autorizației de funcționare pentru comerțul ambulant, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 următoarele documente:

a) cerere tip

b) Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. al acestuia, în copie;

c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;

d) Certificatul constatator în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e) Avizul de amplasament eliberat de Arhitect – Șef – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

f) Dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în copie;

g) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

h) Dovada achitării serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul ;

i) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

j) Dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

k) Declarația privind orarul de funcționare stabilit, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Sari la conținut