Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Autorizări Comerciale

Atentie!

 Operatorul cu drept exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Sectorului 5, conform H.C.L. 67/23.03.2020 este SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp C63, Etaj 2, Sector 5, Bucureşti

Telefon : 0314.334.577 / 0726.708.066

Email: comercial@salubrizare5.ro

Acordul de funcționare


În vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a-      Cererea prevăzuta în Anexa 3 a prezentei hotărâri completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b-      Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv primirea/ridicarea Acordului de funcționare, în original

c-      Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau administrator, în copii certificate cu originalul;

d-      Certificatul constatator pentru punctul de lucru în care să fie specificat codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, în copie certificată cu originalul;

e-      Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, actul de proprietate- contractul de vânzare – cumpărare sau contractul de închiriere– înregistrat la ANAF – , contract de comodat, asociere, etc., după caz, în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de schița/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul,

f-       Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform prevederilor Legii nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, în copie certificată cu originalul;

g-      Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu prestatorul de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

h-      Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, încheiat numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București (PMB), dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată și autorizația PMB pe anul în curs, în copie certificată cu originalul;

i-       Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria  Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a prezentei hotărâri, în original;

j-       Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a prezentei hotărâri;

k-Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6

 ii. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București,  în copie certificată cu originalul;

 iii.  Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, sau punct de vedere pentru întreg imobilul, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația prevăzută în Anexa 7

v. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, în copie certificată cu originalul   dacă codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare este CAEN 4520;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

l – Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;

m-   Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele restante către bugetul local și cele pentru anul în curs.

n-      Declarație privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborate cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 189/2013

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000.

În vederea prelungirii Acordului de funcționare, titularul acestuia va completa și va depune declarația prevăzută în Anexa 8 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare.


Autorizație privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor – Acte necesare


În vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Sectorului 5 al Municipiului București, următoarele documente:

a)         Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original;

b)         Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau  administrator,  în copii certificate cu originalul;

c)         Certificatul constatator pentru punctul de lucru în care să fie specificat codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, în copie certificată cu originalul;

d)         Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare – cumpărare / contractul de închiriere – înregistrat la ANAF – , contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de schița/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul

e)           Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform prevederilor Legii nr. 196/2018 , privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, în copie certificată cu originalul;

f)         Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu  prestatorul de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)         Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata și autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

h)         Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;

i)          Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

j)     Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico -sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, prevăzută în anexa 9 a H.C.L. S5 nr. 89/2016

ii.   Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.  Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.  Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, sau punct de vedere pentru întreg imobilul, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația conform Anexa 10 la HCL S5 nr. 89/2016

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

   k)      Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

 l)         Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

m)        Certificat fiscal în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

n)          Declarație privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap raportate la prevederile
Ordinului MDRAP nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice 
“Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000.

IMPORTANT!

n) Potrivit HCGMB nr. 108 din 27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2024 , Anexa 1, punctul 4.9., „Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizație privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională –CAEN:
– Pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 4050 lei;
– Pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 5399 lei.

 

TAXA PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA SE ACHITA IN CONTUL RO88TREZ70521160250XXXXX

Autorizație privind desfășurarea activităților de terase sezoniere


 

Pentru emiterea și eliberarea autorizației de funcționare pentru terase sezoniere, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale  următoarele documente:
  – cerere tip,
  – actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie;
  – autorizație de funcționare pentru spațiul comercial autorizat emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza H.C.L.S5 nr. 89/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie ;
  – aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public emis de Primăria Sectorului 5 – copie ;
  – dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocupare a domeniului public, la Directia de Impozite și Taxe Locale Sector 5 – copie;
  – dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;
  – dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  – declarație privind clasificarea unitații – pentru alimentatie publica (conf. HG nr. 843/1999);
  – declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică;

Autorizație privind desfășurarea activității de comerț de întâmpinare


Pentru emiterea și prelungirea autorizației de funcționare pentru comerțul de întâmpinare, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 următoarele document

  1. cerere tip
  2. actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie
  3. acordul de funcționare emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza HCLS5 nr. 88/2016,cu modificările și completările ulterioare, în copie
  4. aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public emis de Sectorul 5 al Muicipiului București – copie ;
  5. dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public la Directia Impozite și Taxe Locale Sector 5 – copie;
  6. dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;
  7. dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
  8. declarația pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

.

Autorizație privind desfășurarea activității de comercializare presă, carte, flori


 

În vederea obținerii autorizației de funcționare pentru comercializare presă, carte, flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, agenții economici vor depune la Biroul Autorizare Activități Comerciale următoarele documente :

1)       cerere tip

2)      actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită actul de identitate al acestuia, în copie

3)      aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public

4)      dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contract de închiriere al chioșcului)

5)      dovada achitării chiriei

6)      certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat,  în copii certificate cu originalul;

7)      Certificatul constatator pentru punctul de lucru în care să fie specificat codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, în copie certificată cu originalul

8)      contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu prestatorul de servicii autorizat conform ăprevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

9)      declarație pe propria răspundere, semnată de asociați sau administratori, privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

Autorizația privind desfășurarea activității de comerț ambulant


Pentru emiterea și prelungirea autorizației de funcționare pentru comerțul ambulant, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 următoarele documente:

a) cerere tip

b) Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie;

c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat,  în copii certificate cu originalul;

d) Certificatul constatator pentru punctul de lucru în care să fie specificat codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, în copie certificată cu originalul;

e) Avizul de amplasament eliberat de Arhitect – Șef – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

f) Dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în copie;

g) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu prestatorul de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

h) Dovada achitării serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul ;

i) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

j) Dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

k)   Declarația privind orarul de funcționare stabilit, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

l) Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul;

m) Autorizație sanitară veterinară/document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul, dacă este cazul;

n) Dovada achitării taxei privind desfășurarea activităților cuprinse în grupele CAEN 561- Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

#thegov_search_669fb9bde45db:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut