Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Acte înregistrare concurs

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică ………………………………………………………….. 

Funcţia publică solicitată: 

Data organizării concursului: 

Numele şi prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail: 

Telefon:                                                          Fax: 

    Studii generale şi de specialitate

   Studii medii liceale sau postliceale:

    
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

    
    
    

 

Studii superioare de scurtă durată:

    
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

    
    
    

Studii superioare de lungă durată: 

    
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

    
    
    

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

    
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

    
    
    

   Alte tipuri de studii:

    
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

    
    
    

 

    Limbi străine1):

     
 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

     
     
     

Cunoştinţe operare calculator2): 

Cariera profesională3):

     
 

Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

     
     
     
     
     
     

    Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

 

  1. . . . . . . . . . .
  1. . . . . . . . . . .

    Persoane de contact pentru recomandări5):

 

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

    
    
    
    
    

 

    Declaraţii pe propria răspundere6) 

    Subsemnatul(a) …………………………………………………………., legitimat(ă) cu CI/BI seria ……… numărul ………………., eliberat(ă) de ……………………….. la data de ………………………………, 

    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani: 

    am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică 

    nu am fost □ 

    şi/sau 

    mi-a încetat □ contractul individual de muncă 

    nu mi-a încetat □ 

    pentru motive disciplinare. 

    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

    am desfăşurat □ 

    nu am desfăşurat □ 

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Acord privind datele cu caracter personal7) 

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare. 

   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice. 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data                                                                                                                      Semnatura

……………………                                                                                                    ………………………..


  1) Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, “bine” sau “foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor “utilizator elementar”, “utilizator independent” şi, respectiv, “utilizator experimentat”. 

   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe. 

   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară. 

   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul. 

   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

   6) Se va bifa cu “X” varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării. 

   7) Se va bifa cu “X”, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

#thegov_search_664c47c8e5648:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut