Inregistrarea casatoriei

 

 1. Condiții pentru oficierea căsătoriei la Serviciul Stare civilă Sector 5
 2. Situația în care unul dintre viitorii soţi nu are domiciliul pe raza Sectorului 5
 3. Înregistrarea căsătoriei în cazul persoanelor arestate sau condamnate
 4. Actele necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea căsătoriei
 5. Dovada identității
 6. Încheierea căsătoriei în cazul minorului
 7. Declararea căsătoriei
 8. Contact
 9. Program

 

 

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la Serviciul Stare civilă Sector 5, cu condiția ca unul dintre soți să aibă domiciliul ori reşedinţa pe raza Sectorului 5. Aceasta se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

 

Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării şi executării pedepsei pot depune declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte sediul arestului/penitenciarului, care va fi şi competentă să o încheie, indiferent de domiciliul sau reşedinţa viitorilor soţi.

Actele de căsătorie se depun cu 14 zile (calendaristice) înainte de ziua stabilită, cununia civilă se oficiază între a 11-a și a 14-a zi de la depunerea actelor.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea căsătoriei cuprinde declarația de căsătorie a viitorilor soţi care se semnează în prezența ofițerului de stare civilă, la care se anexează următoarele:

 • documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
 • certificatul de naştere, în original şi în copie;
 • certificatul medical (valabil doar 14 zile de la data emiterii) privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

 

ATENŢIE! Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

 

 

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 • pentru cetăţenii români- buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European- documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;
 • pentru apatrizi- paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.

 

Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României. Viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

 • document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
 • documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie

umanitară condiţionată.

Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

 

ATENȚIE! Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

 

Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:

 • documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea "IDENTITATE DECLARATĂ";
 • documentul care face dovada statutului de tolerat;
 • decizia de returnare.

 

Documentele prezentate de cetăţenii străini, eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt, vor fi legalizate de către un notar public din străinătate, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
 2. b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
 3. c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

 

Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:

 1. aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului care poate fi descărcat de aici, precum şi documente justificative în susţinerea cererii;
 2. încuviinţarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuţii consulare pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului care poate fi descărcat de aici;
 3. aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. 2 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului care poate fi descărcat de aici;
 4. declaraţie(care poate fi descărcată de aici) din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
 5. avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile devârstă, prevăzute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei;
 6. documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr.119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu completările ulterioare;
 7. documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent (maximum 3 luni de la emitere), ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la lit. f);
 8. declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;
 9. procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi, potrivit modelului care poate fi descărcat de aici.

 

ATENȚIE! Atât documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, cât și documentele eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei înRomânia.

 

Încheierea căsătoriei în cazul minorului

Declaraţia de căsătorie trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 • actele de identitate ale viitorilor soţi;
 • certificatele de naştere;
 • certificatele medicale constatatoare privind starea sănătăţii acestora;
 • autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei;
 • dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui (printr-o declaraţie dată la Serviciul Stare civilă Sector 5 odată cu declaraţia de căsătorie). Dacă părinţii ori, după caz, tutorele locuiesc/locuieşte în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviinţarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.

 

În situaţia în care numai unul dintre părinţi încuviinţează căsătoria minorului, iar celalalt refuză, instanţa judecătorească decide ţinând seama de interesul superior al copilului.

În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul ambilor părinţi.

 

Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.

 

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.

 

Declararea căsătoriei are loc după luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, care trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Stare civilă Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Bucuresti, sector 5, la numărul de telefon 021.318.69.07 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro .

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/

 

Sâmbăta se oficiază căsătorii în funcție de programări.