ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

 

 

HTML5 Icon

 1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
 2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
 3. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
 4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate
 5. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului
 6. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
 7. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior
 8. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate
 9. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române
 10. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
 11. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România
 12. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
 13. Dovada adresei de domiciliu
 14. Contravaloarea actelor de identitate
 15. Coordonate de contact
 16. Program

 

 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, (în procură să se regăsească în mod expres motivul solicitării actului de identitate).

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

 

 1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de pe raza Sectorului 5 (vezi coordonate de contact), însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate, care va avea asupra sa actul de identitate în original.

 

Acte necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

 • cererea tip (poate fi descărcată de aici);
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie părinţi sau hotărâre /certificat de divorţ (original şi xerocopie), acolo unde este cazul, (dispoziția primarului pentru cei aflați în plasament – original și xerocopie).
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

 

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

 

În situaţia în care părinţii sau reprezentantul legal nu sunt titulari ai documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este absolut necesară prezenţa proprietarului cu actul de identitate în original. Dacă hotărârea de încredinţare a minorului este emisă de o autoritate dintr-o altă ţară, este necesar ca aceasta să fie recunoscută de instanţele din România.

 

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

 

 

 1. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

            În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei  ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz – original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani – original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

 

 1. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă – original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei.

 

 

 1. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (poate fi descărcată de aici);
 • certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate – original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii – original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original şi copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 

 

 1. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (poate fi descărcată de aici);
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original şi copie;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră – original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

 

 1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (poate fi descărcată de aici);
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea C.I. în valoare de 7 lei;
 • documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

 

 

 1. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Acte necesare:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (poate fi descărcată de aici);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

 

 1. Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:
 2. a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
 3. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 4. c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b).
 5. d) în cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

 

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei  abilitate de acesta.

 

 

 1. Contravaloarea actelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.

 

Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcția Evidența Populației Sector 5 se pot achita prin SMS la numarul 7530, la unitățile CEC sau Oficiile Poștale din Sectorul 5.         

 

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/