Divorţ pe cale administrativă

 • ACTE NECESARE
 • UNDE ACHIT TAXA
 • MENȚINEREA CERERII DE DIVORȚ
 • RENUNȚAREA LA PROCEDURA DE DIVORȚ
 • FINALIZAREA PROCEDURII DE DIVORȚ

 

ACTE NECESARE

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este:

- de acord cu desfacerea căsătoriei;

-nu are copii minori cu celalalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi sau din afara căsătoriei lor;

-nu este pus sub interdicţie;

-nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

 

 În situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, se va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă.

 

 

Documente necesare:

- cerere

-certificatul de căsătorie în original şi copie xerox;

-certificatele de naştere în original şi fotocopii;

- documentele cu care se face dovada identităţii în original şi fotocopii;

- taxă divorţ - 500 lei - se achită la C.E.C. sector 5 în contul RO35TREZ70521340250XXXXX

 

Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente:

 1. pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 2. pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 3. pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
 4. pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 5. pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;
 6. pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.


           În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

 

 

Unde achit taxa?

 

Taxa de divorţ este de 500 lei. Aceasta  se achită la C.E.C. sector 5 în contul RO35TREZ70521340250XXXXX.

 

Agenții și filiale CEC Bank, sector 5, București.

 

CEC Bank –Agenția 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie, nr. 103, bl.99, parter

 

CEC Bank- Agenția Cotroceni

Strada Doctor Carol Davila, nr. 96

 

CEC Bank – Agenția Toporași

Șoseaua Giurgiului nr. 125, bl. 4A, parter

 

CEC Bank –Agenția Alexandria – Calea Rahovei

Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, parter.

 

CEC Bank Piața Operei București

Strada Nicolae Staicovici nr. 2

 

Menținerea cererii de divorț

 

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.

 

Renunțarea la divorț

 

Dacă soţii nu se prezintă împreună după expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

În ipoteza în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

 

Cererea, cât și orice alte informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Stare Civilă Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Bucuresti, sector 5, la numărul de telefon 021.318.69.07 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro.

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/