Divorţ pe cale administrativă

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.


La depunerea cererii de divorţ sunt necesare următoarele documente:

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;

  • documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.

  • taxă divorţ - 500 lei - se achită la C.E.C. sector 5 în contul RO35TREZ70521340250XXXXX


În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor trebuie să fie valabile atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.


Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente:

  1. pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

  2. pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;

  3. pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;

  4. pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

  5. pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;

  6. pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.


Cererea de divorţ se soluţionează după un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii.

Certificatele de divorţ emise de Ofiţerii de Stare Civilă din România care urmează să fie transcrise în registrele de Stare Civilă din alte State Membre ale U.E., trebuie să fie însoţite şi de certificatul prevăzut la art. 39 din Regulamentul (C.E.) nr. 2201/2003 (anexa I din Regulamentul (C.E.) nr. 2201/2003).

Competenţa de a emite certificatul prevăzut la art. 39 din Regulamentul (C.E.) nr. 2201/2003 aparţine instanţei care ar fi avut competenţa să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului părinţilor.