DECLARAREA SI INREGISTRAREA NASTERII

 

 1. Înregistrarea naşterii
 2. Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului
 3. Acte necesare înregistrării naşterii
 4. Unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini
 5. Acte necesare în situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani
 6. Căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate
 7. Părinţii poartă nume de familie diferite
 8. Părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului
 9. Părinţii poartă nume de familie diferite
 10. Părinţii au domicilii diferite
 11. Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare
 12. Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit
 13. Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate
 14. În situaţia în care, ulterior înregistrării naşterii, au fost identificaţi părinţii ori copilul este recunoscut de mamă
 15. Copilul născut viu a decedat
 16. Copilul este născut mort
 17. Contact
 18. Program

 

 

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi.

 

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de(*:

a)30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

b)3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

c)24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile;

d)30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

 

Important!

 

După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

 

 

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

 

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă, dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii părinţi cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtă mântui mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

 

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini sunt necesare următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii părinţi cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtă mântui mamei; în cazul tată lui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.
 • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copiluluişi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate de către un notar public din străinătate.

 

 

NOTĂ

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

b)documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; c)documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

 

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare următoareledocumente:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public numele fde familie se stabileşte de către ambii părinţi prin declaraţie scrisă dată în faţa ofiţerului de stare civilă .
 • certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.

 

Actele de identitate ale părinţilor şi, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor .

 

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.

 

C.N.P. se atribuie doar copiilor cetăţeni români.

 

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

 

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte.

 

În cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie cu privire la domiciliul copilului, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 19.

 

Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului. Înregistrarea se face în registrele Serviciului Stare civilă ale Sectorului  în a cărei rază a fost părăsit copilul.

 

Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit se face în baza următoarelor documente:

 • declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;
 • procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente, de medic şi de reprezentantul S.PAS., care se înregistrează la unitatea de poliţie competentă sau la Serviciul Stare civilă Sector 5 și cuprinde:

- anul, luna şi ziua când a fost găsit copilul;

- sexul copilului;

- locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul;

- numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit, precum şi, după caz, ale martorilor;

- denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul;

- vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative;

- rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei.

 • c)dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 22;
 • d)expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului.

 

NOTĂ

Prevederile referitoare la întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care persoana găsită, şi a cărei naştere nu a fost înregistrată, are vârsta mai mare de 18 ani.

 

Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate se face în baza următoarelor documente:

 • procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C Sector 5, de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii;
 • certificatul medical constatator al naşterii;
 • dispoziţia de plasament în regim de urgenţă;
 • comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;
 • dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului;
 • declaraţia de înregistrare a naşterii.

 

În situaţia în care, ulterior înregistrării naşterii, au fost identificaţi părinţii ori copilul este recunoscut de mamă, unitatea de poliţie competentă sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată naşterea copilului găsit/părăsit de mamă în maternitate solicită instanţei judecătoreşti completarea actului de naştere.

 

În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi naşterea şi apoi decesul.

În cazul în care ofiţerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competenţa teritorială pentru întocmirea actului de naştere trimite unității de poliție competente, respectiv Serviciului Stare civilă competent să întocmească actul de naştere, declaraţia motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al naşterii, şi comunică datele referitoare la deces, pentru înscrierea menţiunii.

Întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, dacă naşterea s-a produs în interiorul termenului de un an. La cerere, se eliberează certificat de naştere, cu menţiunea de deces.

 

În situația în care copilul este născut mort se întocmeşte numai actul de naştere, în acest caz necompletându-se rubricile privind "prenumele", "cetăţenia" şi "codul numeric personal", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil ....................."se înscrie cuvântul "mort".

La cerere, în baza actului, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea "COPIL NĂSCUT MORT", precum şi adeverinţa de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează pe fila verso a certificatului medical constatator al naşterii.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Stare Civilă Sector 5 la sediul acesteia din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Bucuresti, sector 5, la numărul de telefon 031.805.72.90 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro .

 

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/