DECLARAREA SI INREGISTRAREA DECESULUI

 1. Întocmirea actului de deces
 2. Termenul declarației de deces
 3. Actele necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea decesului
 4. Declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate
 5. Decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat
 6. Decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore
 7. Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută
 8. Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate
 9. Locul decesului este pe teritoriul altui stat
 10. Contact
 11. Program

 

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

 

Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea decesului cuprinde declarația de deces a declarantului, la care se anexează următoarele:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militarsau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului.
 • dovada legăturii de rudenie ( acte de stare civilă doveditoare privind legătura de rudenie dintre declarant și decedat) .

 

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunea "Decedat act. nr. .............. din ...................... înregistrat la Primăria .................... ".

Ofiţerul de stare civilă va reține actul de identitate al celui decedat şi îl va anula. Cartea de identitate se anulează prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, iar în cazul buletinului de identitate şi al cărţii de identitate provizorii se aplică, pe prima pagină, respectiv pe verso-ul documentului, ştampila cu următorul conţinut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., înregistrat la Primăria .............., judeţul............... ".

 

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

În aceste situații înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.

 

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la Serviciul Stării Civile pe raza căreia a fost găsit, în baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet şi a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:

 • vârsta şi sexul;
 • data şi locul unde a fost găsit cadavrul;
 • data şi cauza decesului.

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut aici, făcând menţiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al naşterii celui născut mort.

Duplicatul adeverinţei de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinţa.

 

Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română şi autentificată.

Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinţa de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea Parchetului.

 

În cazul în care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din străinătate a actului respectiv se indică solicitantului să se adreseze direct M.A.E. - D.C. . În cazuri deosebite, când nu există persoane interesate în procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obţine prin intermediul D.E.P.A.B.D. (str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București)

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Stare Civilă Sector 5 la sediul acesteia din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Bucuresti, sector 5, la numărul de telefon 031.805.72.90 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro .

 

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/