Autorizari Comerciale

  1. Acordul de funcționare

 

„În vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Bucuresti, Sector 5, de luni până joi, între orele 10.00 și 14.00, următoarele documente:

    a) Cererea, prevăzută în anexa 2 a HCLS5 nr. 34/30.03.2017, completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;
    b) Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;
    c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;
    d) Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
    e) Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, etc., după caz, în copie certificate cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea “ spre neschimbare”;
    f) Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;
    g) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București (Compania Romprest Service S.A; Supercom S.A.; Rosal Grup S.A.; RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.; Urban S.A.) precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
    h) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuarii deratizarii, ultima chitanta/ordin de plata si autorizatia PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;
    i) Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;
    j) Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;
    k) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
        i. Declarația pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, dacă este cazul, prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/30.09.2016;
        ii. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;
        iii. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
        iv. Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul;
        v. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;
        vi. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;
sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;
    l) Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;
    m) Certificat eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.


Autorizație privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Acte necesare

„În vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Bucuresti, Sector 5, de luni până joi, între orele 10.00 și 14.00, următoarele documente:

    a) Cererea, prevăzută în anexa 2 a HCL S5 nr. 36/30.03.2017, completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;
    b) Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;
    c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;
    d) Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
    e) Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, etc., după caz, în copie certificate cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea “ spre neschimbare”;
    f) Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;
    g) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București (Compania Romprest Service S.A; Supercom S.A.; Rosal Grup S.A.; RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.; Urban S.A.) precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
    h) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuarii deratizarii, ultima chitanta/ordin de plata si autorizatia PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;
    i) Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, în original;
    j) Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;
    k) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
        i. Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;
        ii. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;
        iii. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
        iv. Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul;
        v. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;
sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;
    l) Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;
    m) Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.
    n) Certificat eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

IMPORTANT!

    o) Potrivit HCGMB nr. 218 din 2015-12-10 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016, Anexa 1, punctul 7.9., „Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizație privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN:
    p) Pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3000 lei;
    q) Pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4000 lei.”