ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI


Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de O.G. nr. 27/2013 și H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale O.U.G. nr.70/2011.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse care au domiciliul pe raza sectorului 5 beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;

 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale,

 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care poate fi:

 • proprietarul locuinţei;

 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;

 • titularul contractului de închiriere;

 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

PRECIZĂRI! Cererile tip sunt GRATUITEPentru sezonul rece 2018-2019, dosarele (care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate) se pot depune începând cu data 15 octombrie la sediul DGASPC Sector 5 – Serviciul Acordare Beneficii Sociale, după următorul program de lucru cu publicul: luni, marți: 09.00 – 12.00, miercuri, joi: 13.00-16.00.

 • Cerere și declarație pe propria răspundere (descarcă de aici);

 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă de aici);

 

 

Lista documentelor necesare
în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței
cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri  1. Cerere-declarație pe propria răspundere;

  2. Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);

  3. Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);

  4. Certificat de căsătorie;

  5. Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;

  6. Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursă socială, bursă de merit, bursă de studiu);

  7. Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat;

  8. Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;

  9. Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

  10. Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

  11. Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

  12. Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;

  13. Talon alocație de susuținere din luna anterioară depunerii cererii;

  14. Adeverință administrator din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresă, modul de facturare (lunar sau eșalonat) a energiei termice și codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menționa nominal precizându-se și CNP-ul acestora;

  15. Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

  16. Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform OUG 70/2011, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau după caz al sectorului Municipiului București în care acestea își au domiciliul sau reședința;

  17. Talon autoturism, dacă este cazul.

 

Notă:

 

 • Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factură de gaze.

 • Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factură la energie electrică.

 

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenţei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum şi a bunurilor mobile şi imobile deţinute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 70/2011).

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

   1. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

   2. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevazută la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

 

 

ATENȚIE!

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului:

   
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului


 BUNURI IMOBILE

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;

 

BUNURI MOBILE(*)

 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării";

 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

 (*)Aflate în stare de funcționare
  

 DEPOZITE BANCARE

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;


 Terenuri/animale și/sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie;

 

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE TERMICĂ

 

Se acordă un ajutor lunar diferențiat pentru încălzirea locuinței pe perioada de iarnă pentru:

 • familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie;

 • persoanele singure care au un venit lunar de până la 1.082 lei

 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei)

PROCENT FAMILII

PROCENT PERSOANE SINGURE

0

155

90%

100%

155,1

210

80%

90%

210,1

260

70%

80%

260,1

310

60%

70%

310,1

355

50%

60%

355,1

425

40%

50%

425,1

480

30%

40%

480,1

540

20%

30%

540,1

615

10%

20%

615,1

786

5%

15%

786,1

1082

-

10%

 

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între plafoanele de mai sus, compensarea procentuală este mai mare cu 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei și 1.082 lei compensarea procentuala este de 10%

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei)

AJUTOR (lei)

0

155

262

155,1

210

190

210,1

260

150

260,1

310

120

310,1

355

90

355,1

425

70

425,1

480

45

480,1

540

35

540,1

615

20

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei)

AJUTOR (lei)

0

155

54

155,1

210

48

210,1

260

44

260,1

310

39

310,1

355

34

355,1

425

30

425,1

480

26

480,1

540

20

540,1

615

16

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei)

AJUTOR (lei)

0

155

240

155,1

210

216

210,1

260

192

260,1

310

168

310,1

355

144

355,1

425

120

425,1

480

96

480,1

540

72

540,1

615

48

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serviciul Acordare Beneficii Sociale – Compartimentul Acordare Ajutor Încălzirea Locuinței din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 5, cu sediul din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, fie la numărul de telefon 0214232836 sau folosind adresa de e-mail: beneficiisociale@dgaspc5.ro.

 

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți: 09.00 – 12.00

Miercuri, Joi: 13.00 – 16.00