Proiecte in implementare

Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere săli de clasă

Sursa finanțare

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Obiective generale

  Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă realizarea unui corp nou, în cadrul Școlii nr. 135, de pe Calea Ferentari, nr. 72, cu o suprafață de 751 mp, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, combaterea fenomenului de abandon școlar în vederea creșterii participării populației școlare și a cadrelor didactice la procesul educațional.

Valoarea totală a proiectului

7.615.736,38 Lei

Contribuția proprie

33% (2.559.359,05 Lei)

Împreună dezvoltăm Sectorul 5

Sursă finanțare

Programul Operaţional Capital Uman - Axa prioritară 5

Obiective generale

   Scopul proiectului constă în sprijinirea funcționării Grupului de Acțiune Locală (GAL) ”Împreună Dezvoltăm Sectorul 5” în vederea implementării mecanismului Strategiei de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității și animarea comunității din zona urbană marginalizată până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea capacității administrative a GAL prin formarea și creșterea competențelor personalului, în vederea implementării SDL, în primele șase luni ale perioadei de implementare a proiectului.

OS 2: Sprijinirea funcționării GAL-ului printr-o organizare eficientă și eficace, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

OS 3: Consolidarea capacității GAL în vederea selecției propunerilor de proiecte și îndrumării beneficiarilor, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

OS 4: Creșterea nivelului de informare în rândul potențialilor beneficiari și al membrilor comunității din teritoriul SDL prin derularea unei campanii, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului

902.476,01 lei Lei

Perioadă implementare

38 luni Dată începere proiect: 04.10.2018 Dată încheiere proiect 03.12.2021

Reparații și extindere clădire – Grădinița nr. 55 Floarea Soarelui

Sursă finanțare

Programul Național de Dezvoltare Locală

Obiective generale

   Îmbunătățirea calității infrastructurii și a dotărilor Grădiniței nr. 55 „Floarea Soarelui”, aflată în administrarea Primăriei Sector 5, pentru asigurarea unui proces educațional modern.

Valoarea totală a proiectului

3.549.636,14 Lei

Contribuția proprie

1.286.521,97 Lei

Construire corp nou – Școala Gimnazială nr. 125

Sursă finanțare

Programul Național de Dezvoltare Locală

Obiective generale

  Construirea unui nou corp de clădire a Școlii Gimnaziale nr. 125, în vederea creșterii accesului la educația timpurie, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de participare la procesul educațional și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Valoarea totală a proiectului

7.991.596,41 Lei

Contribuția proprie

959.013,17 Lei

Extinderea Grădiniței nr. 205

Sursă finanțare

Programul Național de Dezvoltare Locală

Obiective generale

  Extinderea corpului de clădire existent al Grădiniței nr. 205, în scopul asigurării unor spaţii funcţionale corespunzătoare precum și în vederea combaterii fenomenului de abandon școlar, prin participarea populației școlare și a cadrelor didactice la procesul educațional.

Valoarea totală a proiectului

6.309.654,72 Lei

Contribuția proprie

1.274.030,46 Lei

#FAPTE - Regenerare Urbana Amurgului

Cod proiect

128464

Sursă finanțare

Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Obiective generale

  Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulti, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și îmbunătățirii stării de sănătate generală a populației.

Obiective specifice

OS 1: Implementarea de măsuri integrate de educație formală și nonformală pentru creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii, pentru minimum 110 persoane aparținând grupului țintă.

OS 2: Promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unui număr de minim 152 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial.

OS 3: Creșterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate noi și cu grad sporit de eficiență și servicii medicale.

OS 4: Crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10 gospodării formate din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OS 5: Schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin crearea unui spațiu al multiculturalismului și nondiscriminării pentru 300 de persoane din zona Amurgului și prin derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminării.

Parteneri

Partener 1: RomActiv Business Consulting S.R.L.

Partener 2: Fundația “Amfiteatru”

Partener 3: Asociația Europas

Partener 4: Școala Gimnazială Nr. 125

Partener 5: Institutul de pneumoftiziologie “MARIUS NASTA”

Valoarea totală a proiectului

17.055.306,66 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

36 de luni de la data semnării contractului

O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Cod proiect

  MySMIS 128825 / SIPOCA 661

Sursă finanțare

Programul Operațional Capacitate Administrativă

 Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

  Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate  către beneficiari în concordanță cu SCAP

Obiective generale

  Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare, implementarea unitară a managementului calităţii şi performanţei şi crearea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în concordanţă cu SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.

  Proiectul propus spre finanţare se încadrează în Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiective specifice

  OS 1: Îmbunătățirea procesului decisional, a planificării strategice și a execuției bugetare la nivelul Primăriei Sectorului 5. În vederea atingerii acestui obiectiv specific în cadrul proiectului vor fi dezvoltate: un set de criterii de prioritizare a investițiilor în sectoare precum educație, sănătate, asistență socială și infrastructură, “Planul strategic institutional aferent sectorului 5”, analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ, analize ex-post pentru politicile/strategiile/hotărârile de consiliu local aprobate începând cu 2016 și revizuirile/elaborate proceduri formalizate pentru toate activitățile aferente instituției.

  OS 2: Implementarea unui sistem de management al calitătii și perfomanței la nivelul Primăriei Sectorului 5 (implementarea standardului ISO 9001:2015).

  OS 3: Crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni, prin dezvoltarea unui sistem de optimizare a proceselor. În vederea atingerii acestui obiectiv, în cadrul proiectului va fi dezvoltată o platformă informatică ce va facilita interacțiunea cetățenilor cu administrația publică.

  OS 4: Dezvoltarea competențelor angajaților din cadrul Primăriei Sectorului 5. Formarea persoanlului din cadrul instituției cu privire la utilizarea funcționalităților platformei dezvoltate în cadrul proiectului și cu privire la implementarea standardelor de management al calității CAF și ISO 9001:2015.

Rezultate preconizate

 

 • Analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ ce vor fi emise în cursul anilor 2019, ulterior contractării proiectului, și 2020;

 • Politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției aferente anilor 2020-2021;

 • Analiză ex-post efectuată pentru politicile publice/strategiile/hotărârile de consiliu local elaborate/aprobate începând cu anul 2016, concretizată într-un document programatic "Radiografie a politicilor publice/strategiilor/hotărârilor de consiliu local elaborate/aprobate la nivelul Primăriei sectorului 5 al municipiului București in perioada 2016 - 2019";

 • Set de criterii pentru prioritizarea investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu si transport);

 • Plan strategic instituțional;

 • Sistem de management al calității si performantei ISO 9001:2015, implementat la nivelul Primăriei Sector 5;

 • Înființarea şi operaționalizarea unui centru de tip „inovare şi imaginație civică”

 • Sistem de management al calității si performantei CAF implementat la nivelul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București;

 • Sistem informatic de optimizare a proceselor, dezvoltat si implementat la nivelul Primăriei Sector 5.

 • 10 sesiuni de formare desfășurate cu un total de 150 persoane formate în domeniul mecanismelor și procedurilor standard în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de proiect

 • Aplicație SCIM dezvoltată şi implementată la nivelul Primăriei Sector 5.

Parteneri

Asociația pentru Implementarea Democrației

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4.352.898,40 lei, din care:

  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European - 3.436.600,80 lei;

  valoarea cofinanțării din bugetul național - 800.084,95 lei

Cofinanțarea eligibilă

2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 86.462,97 lei%

Perioada implementare

Dată începere proiect: 19-06-2019

Dată încheiere proiect: 18-08-2021

FII C.O.O.L – Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ

Cod proiect

104925

Sursă finanțare

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; proiect cofinanțat din Fondul Social European

Obiective generale

  Dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației pentru 1.170 de personae (copii/tineri/aduți, părinți) din sectorul 5 al municipiului București în vederea creșterii participării școlare (începând cu învățământul ante prescolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii.

  840 copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și educație, scăderea șanselor de abandon școlar.

  200 de copii/tineri/adulți vor fi susținuți în demersul lor de finalizarea a învățământului obligatoriu, crescându-le șansele de angajare/remunerare crescută pe piața muncii.

  Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice și autosustenabile, a participării și a responsabilității în rândul participanților, intrumentele folosite, workshop-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului și parteneriatele create jucând rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici.

Obiective specifice

OS 1: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru 60 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

OS 2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

OS 3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii (pentru 560 de elevi) prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic.

OS 4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie (200 tineri și adulți) care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională.

OS 5: Creșterea implicării a minim 130 părinți ai copiilor din antepreșcolar și preșcolar în risc de părăsire timpurie a școlii în procesul educational, prin măsuri de informare și consiliere parentală și participare la diverse evenimente și activități extracuriculare.

OS 6: Dezvoltarea a 3 tipuri de rețele de parteneri în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului educational: parteneriat gradinițe publice și private, parteneriat grădinițe-școli-părinți-comunitate, parteneriat școli-autorități locale-angajatori.

OS 7: Modernizarea/amenajarea și dotarea spațiilor din cele 10 școli țintă pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale (extracuriculare, “Școala după școală”, “A doua șansă”, grădinița atractivă, activități pentru copiii cu nevoi speciale etc.)

Parteneri

S.C. Great People Inside S.R.L

Valoarea totală a proiectului

9.316.209,82 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

Dată începere proiect: 04-05-2018

Dată încheiere proiect: 03-05-2021

DEZVOLTĂM PROFESORI – DEZVOLTĂM VIITORUL

Cod proiect

104293

Sursă finanțare

Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6 „Educație și competențe, Prioritatea de Investiții (PI) 10i

Obiective generale

  Îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 5 manageri din 5 unități de învățământ din sectorul 5 al municipiului București, prin participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, personal de sprijin inclusive mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea la programe de formare continua și de dezvoltare de competențe didactice.

OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de activități de mentorat, schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshop-uri, ateliere și vizite de schimburi de bune practici.

OS 3: Dezvoltarea capacității instituționale a 5 unități de învățământ prin îmbunătățirea competențelor celor 5 manageri școlari din școlile țintă prin participarea la cursuri de management educational, actualizarea planurilor de dezvoltare specifice, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, în vederea reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii.

OS 4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca parte a stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație incluzivă, în vederea îmbunătății calității educației, creșterea frecvenței și a performanțelor școlare ale copiilor.

Parteneri

Partener 1: S.C. Great People S.R.L.

Partener 2: Casa Corpului Didactic Ilfov

Valoarea totală a proiectului

1.975.753,01 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

Dată începere proiect: 04-05-2018

Dată încheiere proiect: 03-08-2020