ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE DIVORȚ

3/7/2018 12:23:21 PM

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE.

Termenul pentru eliberarea duplicatului certificatului de divorț este de maxim 30 de zile

 Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

 

(Anexa nr. 59 - descarcă)

Se eliberează duplicat după certificatul de divorț doar unuia dintre foștii soți.

 

Persoanele arestate sau aflate în detenție depun cererea la serviciul de stare civilă care are în păstrare dosarul de divorț, prin administrația locului de detenție care certifică şi identitatea solicitantului

Act de identitate

- original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera duplicatul certificatului de divorț pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz

Traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume, dacă este cazul

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, se anexează şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume

Procura specială autentificată, dacă este cazul

și

Actul de identitate al împuternicitului

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.