ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE DECES

3/7/2018 12:21:52 PM

duplicatul certificatului de deces se eliberează pe loc 

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE.

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase, deteriorate sau plastifiate, certificatele de deces se pot elibera la cerere.

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de deces, la starea civilă a locului de domiciliu sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

 

(Anexa nr. 59 - descarcă)

Certificatul de deces se poate elibera;

-  membrilor familiei

-persoanelor îndreptățite (care au un contract de întreținere, testament, un drept de uzufruct viager etc.).

 

Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, dacă este cazul.

 

Persoanele arestate sau aflate în detenție depun la serviciul de stare civilă pe raza căruia se află locul de detenție cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administrația locului de detenție care certifică şi identitatea solicitantului

Act de identitate

- original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera certificatul de deces pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz

Traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume, dacă este cazul

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, se anexează şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume

Procura specială autentificată, dacă este cazul

și

Actul de identitate al împuternicitului

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din țară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

   

 

Dovada legăturii de rudenie

În situația in care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie între acesta și persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptațite se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, renta viageră și alte cazuri asimilate celor menționate).