PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII PERIOADEI DE VALABILITATE

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 7 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 7 ani pentru persoanele cu vârsta între 18 și 25 ani, cu valabilitate 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani sau cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.

Dacă solicitantul deține  Cartea de alegător, o va preda.

 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant.

Actul de identitate

- original

 

Certificatul de naștere solicitant

- original și fotocopie

 

Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul

- original și fotocopie

 Dacă copiii minori se află în îngrijirea solicitantului și locuiesc împreună cu acesta.

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz

- original și fotocopie

 

Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul

 -original și fotocopie

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Procură și act de identitate împuternicit, dacă este cazul

 -original

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură  specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.