ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 18 ANI

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 7 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani.

Primul act de identitate nu se poate elibera prin procură.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant.

Certificatul de naștere

- original și fotocopie

 

Declarație – descarcă

și act de identitate declarant

- original

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului.

Fişa cu impresiunile decadactilare

- original

La momentul depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, ofițerul de la ghișeu vă va îndruma să vă adresați unității de poliție în vederea amprentării.

Fișa cu impresiunile decadactilare va fi înaintată de către unitatea de poliție direct serviciului de evidență a persoanelor.

Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul

 -original și fotocopie

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.