ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 14 ANI

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 7 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Primul act de identitate nu se poate elibera prin procură.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

 Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant și de părintele minorului sau de reprezentantul legal al acestuia.

Părintele poate împuternici cu procură specială o terță persoană pentru a însoți minorul în vederea depunerii cererii. Dacă procura specială este întocmită la un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/ supralegalizarea, după caz, (respectând Convențiile/ Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea) și traducerea legalizată.

Solicitarea eliberării primului act de identitate se poate face prin ambasade sau oficii consulare, unde se depun cererea si fotografiile minorului, urmând să fie trimise SPCLEP-urilor de domiciliu prin MAE, situație în care se indică o persoană de contact, care deține documentele originale de stare civilă precum  și cele cu care se  face dovada adresei de domiciliu, și care achită contravaloarea actului de identitate.

Actul de identitate valabil al însoțitorului

- original și fotocopie

Însoțitorul poate fi unul dintre părinții minorului, reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul cu procură specială.

Certificatul de naștere al minorului

- original și fotocopie

 

Certificatul de căsătorie al părinților sau Hotărârea definitivă/Certificatul de divorţ, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

 

Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul

 -original și fotocopie

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.