ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PERSOANELOR FAȚĂ DE CARE S-A DISPUS MĂSURA ARESTULUI LA DOMICILIU

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 7 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 7 ani după împlinirea vârstei de 18 ani, 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani sau cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.

Dacă solicitantul deține  Cartea de alegător, o va preda.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

 

Permisiunea emisă de Judecător pentru a părăsi imobilul

- original și fotocopie

 Solicitantul actului de identitate trebuie sa prezinte, lucrătorului de evidență a persoanelor, în original sau copie, încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de camera preliminară sau instanța de judecată a permis acestuia părăsirea imobilului în vederea depunerii cererii pentru eliberarea unui act de identitate.

Actul de identitate

- original

 

Certificatul de naștere solicitant

- original și fotocopie

 

Certificat de căsătorie, dacă este cazul 

- original și fotocopie

 

Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de deces ,

- original și fotocopie

 

Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul

 -original și fotocopie

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

Noul act de identitate se eliberează solicitantului, care semnează de primire pe cerere, acesta având obligația să-l prezinte organului de supraveghere.