ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare – 30 zile

Cererea se depune la SPCLEP a viitorului loc de domiciliu.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 4 ani pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani, cu valabilitate 7 ani pentru persoanele cu vârsta între 18 și 25 ani, cu valabilitate 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani sau cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 15

Cererea se listează față-verso 

 

Permisul de şedere

sau

Cartea de rezidenţă în România , dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile STRĂINE,

- original și copie

 

Pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.

Pașaportul românesc valabil sau expirat

- original și fotocopie

 Pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.

Certificatul de naștere al solicitantului

- original și fotocopie

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

 În situaţia în care numai unul dintre părinți îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătorești rămase definitivă. 

În cazul în care consimțământul celuilalt părinte se dă în fața unui notar din străinătate, declarația trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.

Certificatele de naştere ale copiilor minori, dacă este cazul

- original și fotocopie

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

- original și fotocopie

Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul

- original și fotocopie

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz

- original și fotocopie

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimația eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.