ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR INTERNATE ÎN INSTITUŢII SANITARE SAU AFLATE SPRE ÎNGRIJIRE ORI GĂZDUIRE ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE/CENTRE DE SERVICII SOCIALE SAU ÎN CENTRE EDUCATIVE

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare – 7 zile

Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administrația acestei instituții.

Cererea se soluționează de către SPCLEP în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția sanitară sau de asistență socială.

Preluarea imaginii și a documentelor necesare se va efectua de către un lucrător al SPCLEP care se va deplasa cu camera mobilă la instituția sanitară sau de asistență socială.

În situația în care nu se poate prezenta unul sau mai multe dintre documentele menționate mai jos se va elibera o carte de identitate provizorie.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

 Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant și de părintele minorului sau de reprezentantul legal al acestuia.

Părintele poate împuternici cu procură specială o terță persoană pentru a însoți minorul în vederea depunerii cererii. Dacă procura specială este întocmită la un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/ supralegalizarea, după caz, (respectând Convențiile/ Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea) și traducerea legalizată.

Solicitarea eliberării primului act de identitate se poate face prin ambasade sau oficii consulare, unde se depun cererea si fotografiile minorului, urmând să fie trimise SPCLEP-urilor de domiciliu prin MAE, situație în care se indică o persoană de contact, care deține documentele originale de stare civilă precum  și cele cu care se  face dovada adresei de domiciliu, și care achită contravaloarea actului de identitate.

Adresa unității sanitare sau de asistență socială

- original

Adresa scrisă a instituţiei datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta.

Trei  fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, după caz

Doar în situația în care se eliberează act de identitate provizoriu

Actul de identitate, dacă este cazul

- original

 

Certificatul de naștere solicitant

- original și fotocopie

 

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz

- original și fotocopie

 

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.