ANUNTUL CONCURSULUI, BIBLIOGRAFIA SI FORMULARUL DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 08.02.2018 - DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

1/8/2018 8:46:13 AM

 

PRIMĂRIA   SECTORULUI  5

                                                         

ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE

H.G. NR. 611 / 2008 PRIVIND DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCȚIONARILOR PUBLICI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARIILE ULTERIOARE ȘI ALE LEGII NR. 188 / 1999 PRIVIND

STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUTIE VACANTE LA SEDIUL DIN

STR. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5

PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 08.02.2018 LA ORA 1000

( PROBA INTERVIU VA FI ANUNȚATĂ DUPĂ PROBA SCRISĂ )

  

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

 

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI VERIFICĂRI LUCRĂRI EDILITARE – Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

 

 • 1 funcție publică de execuție de referent, grad profesional superior, III, vechime minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE – Serviciul Achiziții Publice

 

 • 1 funcție publică de execuție de referent, grad profesional superior, III, vechime minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial la sediul Primăriei Sectorului 5, până la data de 29.01.2018 și trebuie să conțină:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008, modificată;
 3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 8. curriculum vitae, modelul comun european.

 

 Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 Informatii referitoare la continutul dosarului, bibliografia, atributiile postului, conditiile generale, conditiile specifice prevazute in fisa postului, precum si formularul de inscriere vor fi afisate la sediul institutiei si pe site-ul Primariei Sectorului 5 www.sector5.ro.

 Relatii  suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Primariei Sectorului 5 din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5, precum si la numarul de telefon: 021.314.43.18 / int.1114 – Carmen – Monica Bratu – Sef Serviciu – Serviciul Managementul Functiei Publice , Directia de Resurse Umane, Primaria Sectorului

 

 • Atributiile postului_referent superior_BIROUL SPATII DE LOCUIT

 • BIBLIOGRAFIE_ referent_Biroul Spatii de Locuit

 • Atributiile postului_referent superior_SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

 • BIBLIOGRAFIE_ referent_Serviciul Achizitii Publice

 • Formular Inscriere